pl_flag en_flag
pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (157) 2012

Katarzyna Jasikowska, Krzysztof Gorlach

„Czyńcie sobie ziemię poddaną” – czyli o różnych obliczach ponowoczesnego rolnictwa na przykładzie procesów zawłaszczania ziemi (land grabbing) w skali świata

Zakres stron: 9-35

abstrakt pełna wersja artykułu

Adriana Łukaszewicz

Grabież ziem uprawnych (land grabbing) jako nowa forma imperializmu ekonomicznego

Zakres stron: 36-52

abstrakt pełna wersja artykułu

Józef S. Zegar

Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań wyżywienia i ochrony środowiska – ujęcie globalne

Zakres stron: 53-74

abstrakt pełna wersja artykułu

Wiliam H. Meyers, Kateryna Goychuk

The Ukraine in KRU (Kazakhstan, Russia and Ukraine): prospects for the Ukrainian grain economy (Ukraina w KRU (Kazachstan, Rosja i Ukraina): perspektywy ukraińskiej gospodarki zbożowej)

Zakres stron: 75-89

abstrakt pełna wersja artykułu

Barbara Kutkowska, Iwona Antosz

Szanse i zagrożenia rozwoju grup producentów rolnych

Zakres stron: 91-111

abstrakt pełna wersja artykułu

Marek Furmankiewicz

Partnerstwo międzysektorowe czy kolejne narzędzie władz samorządowych? Ukryty sektor publiczny w lokalnych grupach działania w Polsce

Zakres stron: 112-127

abstrakt pełna wersja artykułu

Małgorzata Marks-Krzyszkowska

Ekonomiczne i społeczno-kulturowe aspekty braku aktywności zawodowej kobiet na wsi oraz sposoby ich ograniczania

Zakres stron: 128-137

abstrakt pełna wersja artykułu

Franciszek Tomczak

Współczesne wyzwania rolnictwa

Zakres stron: 139-155

abstrakt pełna wersja artykułu

Izabella Bukraba-Rylska

Poezja wsi – perspektywa polonistyczna i socjologiczna

Zakres stron: 156-161

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Wieruszewska

Czemu kąsają rękę, która ich karmi?

Zakres stron: 162-164

abstrakt pełna wersja artykułu

Mirosław Drygas (s. 165)

Recenzja raportu „Polska wieś 2012”

Zakres stron: 165-168

abstrakt pełna wersja artykułu

Edyta Gajos

Ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania produkcji mleka i żywca wołowego na świecie, w Unii Europejskiej i w Polsce

Zakres stron: 169-173

abstrakt pełna wersja artykułu

Kwartalnik Nr 3 (156) 2012

Pascal Chevalier

What effect does national regulation have on LEADER programming in the EU-27? (Jak regulacje krajowe wpływają na kształtowanie programu LEADER w UE-27?)

Zakres stron: 9-29

abstrakt pełna wersja artykułu

Ruta Śpiewak

Definiowanie kategorii „wieś” na początku XXI wieku, czyli o kłopotach badacza obszarów wiejskich

Zakres stron: 30-45

abstrakt pełna wersja artykułu

Marie-Claude Maurel

The role of local elected officials in the making of LEADER local action groups in the Czech Republic (Rola obieralnych urzędników lokalnych w tworzeniu lokalnych grup działania LEADER w Republice Czeskiej)

Zakres stron: 47-65

abstrakt pełna wersja artykułu

Katarzyna Zajda

Rozwój wielofunkcyjny, zrównoważony i innowacyjny w gminach wiejskich. Realizacja typu idealnego czy działania pozorne (na przykładzie powiatu radomszczańskiego)

Zakres stron: 66-77

abstrakt pełna wersja artykułu

Małgorzata Podogrodzka

Zmiany zachowań matrymonialnych na obszarach miejskich i wiejskich w Polsce w latach 1990–2009

Zakres stron: 78-96

abstrakt pełna wersja artykułu

Helena Szewczyk

Rolnicze choroby zawodowe i parazawodowe

Zakres stron: 97-112

abstrakt pełna wersja artykułu

Roma Ryś-Jurek, Olga Stefko

Wyniki produkcyjne, ekonomiczne i finansowe gospodarstw ogrodniczych według ich wielkości ekonomicznej w Polsce i w UE-27 w 2009 roku na podstawie danych FADN

Zakres stron: 113-129

abstrakt pełna wersja artykułu

Anna Gawrońska

Obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie polskim

Zakres stron: 130-144

abstrakt pełna wersja artykułu

Piotr Długosz

Recenzja książki Krystyny Szafraniec „Młode pokolenie a nowy ustrój”

Zakres stron: 145-151

abstrakt pełna wersja artykułu

Izabella Bukraba-Rylska

Śląskość, protestantyzm i – chłopskość, czyli o skomplikowanych etosach i tożsamościach

Zakres stron: 152-160

abstrakt pełna wersja artykułu

Grażyna Hołubowicz-Kliza, Stanisław Krasowicz, Wiesław Oleszek

Jubileusz 150 lat nauk rolniczych w Puławach

Zakres stron: 161-171

abstrakt pełna wersja artykułu

Edyta Gajos

Panel redaktorów wiodących czasopism zagranicznych

Zakres stron: 172-175

abstrakt pełna wersja artykułu

Mirosław Helta, Artur Oprządek

Rola spółek Agencji Nieruchomości Rolnych w upowszechnianiu postępu biologicznego

Zakres stron: 177-203

abstrakt pełna wersja artykułu

ARR

50 lat Wspólnej Polityki Rolnej a działalność Agencji Rynku Rolnego

Zakres stron: 204-206

abstrakt

Kwartalnik Nr 2 (155) 2012

Filon TODEROIU, Dan-Marius VOICILAŞ

Romanian Agri-Food Economy and Investments over the Last 20 Years – Special Examination on the Last 5 Years of EU Membership (Rumuńska gospodarka rolno-żywnościowa i inwestycje w ostatnich 20 latach – specjalne studium ostatnich 5 lat członkostwa w UE)

Zakres stron: 9-39

abstrakt pełna wersja artykułu

Marek Kłodziński

Bariery wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich

Zakres stron: 40-56

abstrakt pełna wersja artykułu

Barbara Fedyszak-Radziejowska

Agraryzm-zapomniany świat norm i wartości

Zakres stron: 57-68

abstrakt pełna wersja artykułu

Katarzyna Zajda

Przyczyny niestosowania podejścia LEADER w rozwoju wsi (na przykładzie gmin wiejskich województwa łódzkiego)

Zakres stron: 69-81

abstrakt pełna wersja artykułu

Adrian Sadłowski

Płatności bezpośrednie a konkurencyjność gospodarstw rolnych na wspólnym rynku

Zakres stron: 82-96

abstrakt pełna wersja artykułu

Piotr Dzun

Zmiany strukturalne w chowie krów i produkcji mleka w Polsce w latach 1990-2010

Zakres stron: 97-115

abstrakt pełna wersja artykułu

Wojciech Józwiak

Recenzja książki „Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura2000” pod redakcją naukową Artura Bołtromiuka

Zakres stron: 117-129

abstrakt pełna wersja artykułu

Krzysztof Firlej

Recenzja książki Ekonomia i jej społeczne otoczenie pod redakcją Andrzeja Czyżewskiego i Anny Matuszczak

Zakres stron: 130-137

abstrakt pełna wersja artykułu

Andrzej Kaleta

Kilka uwag o „wielozawodowości i rodzinie rolniczej” oraz pojęciach pokrewnych

Zakres stron: 138-145

abstrakt pełna wersja artykułu

Jerzy Wilkin

Czy badanie wielozawodowości rodzin rolniczych ma sens?

Zakres stron: 146-149

abstrakt pełna wersja artykułu

Izabella Bukraba-Rylska

Socjologia wsi na UW

Zakres stron: 151-157

abstrakt pełna wersja artykułu

Anna Sitek

Co z LEADER-em po 2013 roku?

Zakres stron: 158-160

abstrakt pełna wersja artykułu

Tomasz Kondraszuk, Andrzej Parzonko

Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Polskie i niemieckie doświadczenia

Zakres stron: 161-167

abstrakt pełna wersja artykułu

Bogdan Podgórski, Leszek Świętochowski

Uwarunkowania trwałego rozdysponowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Zakres stron: 169-183

abstrakt pełna wersja artykułu

ARR

Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE

Zakres stron: 184-186

abstrakt

Kwartalnik Nr 1 (154) 2012

Katarzyna Zawalińska

Wnioski i zalecenia wynikające z badań prowadzonych w IRWiR w 2011 roku

Zakres stron: 9-24

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Wieruszewska

(wystąpienie na otwarcie) JUBILEUSZ 40-LECIA INSTYTUTU ROZWOJU WSI I ROLNICTWA PAN

Zakres stron: 25-27

abstrakt pełna wersja artykułu

Józef S. Zegar

(wystąpienie na otwarcie) JUBILEUSZ 40-LECIA INSTYTUTU ROZWOJU WSI I ROLNICTWA PAN

Zakres stron: 28-31

abstrakt pełna wersja artykułu

Franciszek Tomczak

Kilka refleksji na 40-lecie Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Zakres stron: 32-37

abstrakt pełna wersja artykułu

Jesus G. Regidor

Present and Future European Rural Policy (Teraźniejszość i przyszłość europejskiej polityki wobec obszarów wiejskich)

Zakres stron: 39-44

abstrakt pełna wersja artykułu

Marek Zagórski

WPR po 2013 roku – ocena i propozycje modyfikacji

Zakres stron: 45-64

abstrakt pełna wersja artykułu

Malwina Bajer

Technologie informacyjno-komunikacyjne jako narzędzie ograniczania dysparytetów społeczno-ekonomicznych wsi w Unii Europejskiej

Zakres stron: 65-84

abstrakt pełna wersja artykułu

Michał Świtłyk, Artur Wilczyński

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw mlecznych po likwidacji systemu kwotowania produkcji mleka

Zakres stron: 85-97

abstrakt pełna wersja artykułu

Marek Kłodziński

Rozwój obszarów wiejskich objętych Siecią Ekologiczną Natura 2000

Zakres stron: 99-118

abstrakt pełna wersja artykułu

Małgorzata Podogrodzka

Bezrobocie determinantą przestrzennego zróżnicowania płodności według miejsca zamieszkania w Polsce w latach 1999–2009

Zakres stron: 119-131

abstrakt pełna wersja artykułu

Piotr Długosz

Stare i nowe nierówności edukacyjne wśród młodzieży wiejskiej

Zakres stron: 132-145

abstrakt pełna wersja artykułu

Janusz Majewski, Wojciech Pizło

Znaczenie gospodarcze pszczół w polskim sadownictwie

Zakres stron: 146-159

abstrakt pełna wersja artykułu

Jadwiga Konieczna, Agnieszka Trystuła

Unijne i krajowe instrumenty prawne w zakresie ochrony przeciwpowodziowej obszarów wiejskich

Zakres stron: 160-170

abstrakt pełna wersja artykułu

Andrzej Czyżewski

Recenzja książki Jarosława Gołębiewskiego „Efektywność systemów marketingowych w gospodarce żywnościowej”

Zakres stron: 171-178

abstrakt pełna wersja artykułu

Anna Pokorska

Sprawozdanie z konferencji „Założenia i realizacja edukacji wspieranej nowymi technologiami komunikacyjno-informacyjnymi”

Zakres stron: 179-185

abstrakt pełna wersja artykułu

Damian Kasprzyk

Relacja z konferencji „Humanistyka dla biznesu. Człowiek w świecie idei”

Zakres stron: 186-192

abstrakt pełna wersja artykułu

ARR

Biogazowanie rolnicze – pierwszy rok funkcjonowania rejestru

Zakres stron: 193-195

abstrakt