pl_flag en_flag
pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (153) 2011

Mirosława Drozd-Piasecka

(wystąpienie na otwarcie) JUBILEUSZ 40-LECIA INSTYTUTU ROZWOJU WSI I ROLNICTWA PAN

Zakres stron: 9-11

abstrakt pełna wersja artykułu

Andrzej Rosner

(wystąpienie na otwarcie) JUBILEUSZ 40-LECIA INSTYTUTU ROZWOJU WSI I ROLNICTWA PAN

Zakres stron: 12-15

abstrakt pełna wersja artykułu

Marek Kłodziński

Refleksje związane z 40-leciem IRWiR PAN

Zakres stron: 16-22

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Halamska

Aktualne wyzwania stojące przed polską wsią i rolnictwem. Komentarz socjologiczny. JUBILEUSZ 40-LECIA INSTYTUTU ROZWOJU WSI I ROLNICTWA PAN

Zakres stron: 23-26

abstrakt pełna wersja artykułu

Jerzy Wilkin

Wielofunkcyjność wsi i rolnictwa a rozwój zrównoważony

Zakres stron: 27-39

abstrakt pełna wersja artykułu

Mieczysław Adamowicz

Ekonomiczne skutki koncentracji ludności i działalności gospodarczej w różnych skalach geograficznych

Zakres stron: 41-60

abstrakt pełna wersja artykułu

Wawrzyniec Czubak, Walenty Poczta, Arkadiusz Sadowski

Wpływ proponowanej reformy systemu dopłat bezpośrednich po 2013 roku na sytuację polskiego rolnictwa

Zakres stron: 61-82

abstrakt pełna wersja artykułu

Małgorzata Szpyt

Wieś w programach polskich partii politycznych w okresie 1989-2011

Zakres stron: 83-102

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Halamska

Sceny rozwoju lokalnego w Polsce: dekoracje i aktorzy

Zakres stron: 103-121

abstrakt pełna wersja artykułu

Sylwia Michalska, Katarzyna Zajda

Trajektorie wykorzystania zasobów lokalnych w procesie rozwoju partnerstw terytorialnych. Case study lokalnych grup działania „Dolina Karpia” oraz „Kraina Rawki”

Zakres stron: 123-138

abstrakt pełna wersja artykułu

Barbara Fedyszak-Radziejowska

Rola drobnych gospodarstw rolnych w budowie kapitału społecznego na wsi

Zakres stron: 139-156

abstrakt pełna wersja artykułu

Edyta Gąsiorowska-Mącznik

Stan i możliwości rozwoju pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego w świetle badań ankietowych

Zakres stron: 157-177

abstrakt pełna wersja artykułu

Marta Czekaj, Tomasz Wojewodzic

Bydło w Karpatach Polskich – zróżnicowanie przestrzenne i dynamika zmian

Zakres stron: 179-191

abstrakt pełna wersja artykułu

Bartosz Abramowicz

Instytucja zebrania wiejskiego w opinii sołtysów i mieszkańców (przykład gminy X)

Zakres stron: 193-212

abstrakt pełna wersja artykułu

Andrzej Czyżewski

Recenzja książki Danuty Mierzwy „Przedsiębiorstwo spółdzielcze. Tradycja i nowoczesność”

Zakres stron: 213-218

abstrakt pełna wersja artykułu

Jan Górecki

Jubileuszowy raport UNDP o poziomie życia ludności

Zakres stron: 219-223

abstrakt pełna wersja artykułu

Jerzy Wilkin

Warsaw Declaration - ważna inicjatywa akademickich instytucji europejskich w sprawie udziału Unii Europejskiej w zaspokajaniu potrzeb żywnościowych świata

Zakres stron: 224-227

abstrakt pełna wersja artykułu

Jerzy Bielec

Turystyka wiejska – społeczny wymiar w ekonomicznym kontekście

Zakres stron: 228-234

abstrakt pełna wersja artykułu

Wacław Szymanowski

Sprawozdanie z realizacji projektu „Monitorowanie bezpiecznej żywności w Unii Europejskiej”

Zakres stron: 235-238

abstrakt pełna wersja artykułu

ARR

Owoce w szkole

Zakres stron: 239-241

abstrakt

Kwartalnik Nr 3 (152) 2011

Bazyli Czyżewski

Efektywność ekonomiczna różnych wariantów zmian wspólnej polityki rolnej na podstawie symulacji w modelu GTAP

Zakres stron: 9-36

abstrakt pełna wersja artykułu

Marek Zagórski

WPR 2013 "Plus" - przyszłość drobnych gospodarstw

Zakres stron: 37-48

abstrakt pełna wersja artykułu

Włodzimierz Dzun, Mirosława Tereszczuk

Rolnictwo Ukrainy w procesie przemian systemowych

Zakres stron: 49-66

abstrakt pełna wersja artykułu

Karolina Pawlak

Bezpieczeństwo żywnościowe w krajach wysoko rozwiniętych (na przykładzie USA)

Zakres stron: 67-83

abstrakt pełna wersja artykułu

Eugeniusz Chyłek

Nauka i doradztwo rolnicze na rzecz innowacji w sektorze rolno-spożywczym

Zakres stron: 84-105

abstrakt pełna wersja artykułu

Iwona Nurzyńska

Rola instytucji w procesie promowania i rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich

Zakres stron: 106-126

abstrakt pełna wersja artykułu

Stanisława Sokołowska, Paweł Szwiec

Postrzeganie polityki rolnej prowadzonej w Polsce w kontekście WPR Unii Europejskiej przez kierowników indywidualnych gospodarstw rolnych

Zakres stron: 127-137

abstrakt pełna wersja artykułu

Wawrzyniec Czubak, Arkadiusz Sadowski

Dostępność informacji oraz czynniki utrudniające ubieganie się o dopłaty bezpośrednie

Zakres stron: 138-155

abstrakt pełna wersja artykułu

Barbara Kutkowska, Mirosław Struś

Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik stymulujący rozwój jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie wybranych gmin Dolnego Śląska

Zakres stron: 156-181

abstrakt pełna wersja artykułu

Marian Flis

Prawo własności i prawo do polowania a odpowiedzialność za szkody łowieckie

Zakres stron: 182-188

abstrakt pełna wersja artykułu

Mikołaj Jalinik

Rozwój turystyki konnej w województwie podlaskim w świetle badań

Zakres stron: 189-199

abstrakt pełna wersja artykułu

Izabella Bukraba-Rylska

W stronę rolnictwa nowoczesnego, czyli... chłopskiego

Zakres stron: 200-204

abstrakt pełna wersja artykułu

Jan Górecki

Recenzja książki Karoliny Pawlak i Walentego Poczty „Międzynarodowy handel rolny, teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju”

Zakres stron: 205-206

abstrakt pełna wersja artykułu

Jan Fałkowski, Łukasz Hardt

Relacja z konferencji The European Association of Agricultural Economists, Zurych, 30 sierpnia – 2 września 2011 roku

Zakres stron: 207-211

abstrakt pełna wersja artykułu

Tomasz Nawrocki, Bogdan Podgórski

Zarządzanie państwowymi i niepaństwowymi gruntami rolnymi w Polsce i wybranych krajach UE

Zakres stron: 212-224

abstrakt pełna wersja artykułu

Kwartalnik Nr 2 (151) 2011

Marek Kłodziński

Kondycja ekonomiczna sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009 a problemy rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej

Zakres stron: 9-29

abstrakt pełna wersja artykułu

Dan Marius Voicilas

Efektywność bezpośrednich inwestycji zagranicznych – różnice regionalne w Rumunii

Zakres stron: 30-41

abstrakt pełna wersja artykułu

Mirosław Drygas

Koszty transakcyjne ponoszone przez ARiMR na pozyskiwanie wsparcia unijnego dla polskiej wsi i rolnictwa w latach 2004-2010

Zakres stron: 42-58

abstrakt pełna wersja artykułu

Monika Stanny

Typologia wiejskich obszarów peryferyjnych pod względem anatomii struktury społeczno-gospodarczej

Zakres stron: 59-75

abstrakt pełna wersja artykułu

Barbara Kutkowska, Henryk Łabędzki, Mirosław Struś

Modele rozwoju wielofunkcyjnych obszarów wiejskich na przykładzie Dolnego Śląska

Zakres stron: 76-98

abstrakt pełna wersja artykułu

Michał Dudek

Przedsiębiorczość w agrobiznesie: perspektywa strukturalna

Zakres stron: 99-117

abstrakt pełna wersja artykułu

Monika Mularska-Kucharek

Podmiotowość i partycypacja społeczna w warunkach lokalnych

Zakres stron: 118-130

abstrakt pełna wersja artykułu

Katarzyna Zajda

Relacje między członkami lokalnych grup działania a podstawowe podejścia w metodzie LEADER. Studium przypadku partnerstw z województwa łódzkiego

Zakres stron: 131-145

abstrakt pełna wersja artykułu

Małgorzata Podogrodzka

Zachowania prokreacyjne ludności na obszarach miejskich i wiejskich w Polsce w latach 1990-2009

Zakres stron: 146-163

abstrakt pełna wersja artykułu

Izabella Bukraba-Rylska

Duch kapitalizmu, czyli spiritus flat, ub vult

Zakres stron: 164-167

abstrakt pełna wersja artykułu

Andrzej Czyżewski

Recenzja książki J. Franc-Dąbrowskiej „Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarowania zyskiem w przedsiębiorstwach rolniczych”

Zakres stron: 168-172

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Wieruszewska

Recenzja książki „Ja – regionalista, refleksje, stanowiska, komentarze” pod red. Damiana Kasprzyka

Zakres stron: 173-177

abstrakt pełna wersja artykułu

Katarzyna Zawalińska

Recenzja książki Andrzeja Czyżewskiego i Agnieszki Poczty-Wajdy „Polityka rolna w warunkach globalizacji doświadczenia GATT/WTO”

Zakres stron: 178-180

abstrakt pełna wersja artykułu

Jan Fałkowski

Kilka uwag na marginesie seminarium CEAPS i IRWIR

Zakres stron: 181-185

abstrakt pełna wersja artykułu

Tomasz Nawrocki, Bogdan Podgórski

Sprzedaż jako dominująca forma rozdysponowania trwałego zasobu własności rolnej Skarbu Państwa

Zakres stron: 186-199

abstrakt pełna wersja artykułu

Kwartalnik Nr 1 (150) 2011

Katarzyna Zawalińska

Wnioski i rekomendacje wynikające z badań pracowników IRWiR PAN w 2010 roku

Zakres stron: 9-27

abstrakt pełna wersja artykułu

Jerzy Wilkin

Przyszłość wspólnej polityki rolnej po 2013 roku – próba podsumowania dyskusji

Zakres stron: 28-36

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Halamska

Wiejskość jako kategoria socjologiczna

Zakres stron: 37-54

abstrakt pełna wersja artykułu

Izasław Frenkel

Przemiany demograficzne na wsi w latach 2006-2009

Zakres stron: 55-74

abstrakt pełna wersja artykułu

Wojciech Józwiak

Efektywność i innowacyjność a konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych

Zakres stron: 75-86

abstrakt pełna wersja artykułu

Katarzyna Kajdanek

W poszukiwaniu nowej roli - sołtysi urbanizujących się wsi podmiejskich Wrocławia

Zakres stron: 87-105

abstrakt pełna wersja artykułu

Marek Furmankiewicz, Krzysztof Janc

Wpływ Programu Pilotażowego LEADER+ na aktywność gmin należących do partnerstw terytorialnych w województwie dolnośląskim

Zakres stron: 106-123

abstrakt pełna wersja artykułu

Dorota Komorowska

Wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw ekologicznych na tle konwencjonalnych

Zakres stron: 124-133

abstrakt pełna wersja artykułu

Grażyna A. Ciepiela, Jacek Sosnowski

Wpływ atrakcyjności wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej na działalność agroturystyczną gospodarstw rolnych regionu siedleckiego

Zakres stron: 134-146

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Bednarek-Szczepańska

Kwatery prywatne – źródło dochodu czy hobby? Przykład Lubelszczyzny

Zakres stron: 147-161

abstrakt pełna wersja artykułu

Izabella Bukraba-Rylska

Wartość "Wartości niczego"

Zakres stron: 162-165

abstrakt pełna wersja artykułu

Katarzyna Smędzik

Recenzja książki Heleny Czakowskiej „Sytuacja finansowa gospodarstw mleczarskich”

Zakres stron: 166-171

abstrakt pełna wersja artykułu

Andrzej Czyżewski

Recenzja książki Feliksa Wysockiego „Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich”

Zakres stron: 172-176

abstrakt

Edyta Gajos

Przyszłość wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej

Zakres stron: 177-183

abstrakt

Sylwia Michalska

Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego dla dr Barbary Fedyszak-Radziejowskiej

Zakres stron: 184-185

abstrakt