pl_flag en_flag
pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (149) 2010

Wspólna polityka rolna po 2013 roku. Od redakcji

Zakres stron: 9-10

abstrakt pełna wersja artykułu

Wojciech Józwiak

Czy konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych może ulec szybkiej poprawie w latach 2014-2020?

Zakres stron: 11-16

abstrakt pełna wersja artykułu

Łukasz Hardt

Kilka uwag o możliwych scenariuszach reform Wspólnej Polityki Rolnej UE po 2013 r.

Zakres stron: 17-25

abstrakt pełna wersja artykułu

Pascal Chevalier, Marie-Claude Maurel

Program LEADER w krajach Europy Środkowej

Zakres stron: 26-41

abstrakt pełna wersja artykułu

Andrzej Rosner

Rola ruchu naturalnego i migracyjnego w procesie zmian przestrzennego rozkładu gęstości zaludnienia obszarów wiejskich

Zakres stron: 42-56

abstrakt pełna wersja artykułu

Waldemar Michna, Jolanta Górska

Ubytek użytków rolnych na cele pozarolnicze w Polsce

Zakres stron: 57-74

abstrakt pełna wersja artykułu

Ewa Halicka, Krystyna Rejman

Wzorce spożycia żywności w Polsce

Zakres stron: 75-94

abstrakt pełna wersja artykułu

Marian Flis

Szkody łowieckie w świetle uwarunkowań ekonomicznych i prawnych

Zakres stron: 95-103

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Halamska, Sylwia Michalska, Ruta Śpiewak

LEADER w Polsce. Drogi implementacji programu

Zakres stron: 104-119

abstrakt pełna wersja artykułu

Agnieszka Ginter, Halina Kałuża, Stanisław Szarek

Wiedza czy mądrość. Czynniki kształtujące przewagę konkurencyjną gospodarstw rolnych

Zakres stron: 120-129

abstrakt pełna wersja artykułu

Artur Bołtromiuk

Ekonomiczny kontekst funkcjonowania Białowieskiego Parku Narodowego i sąsiadujących gmin

Zakres stron: 130-155

abstrakt pełna wersja artykułu

Krzysztof Wasielewski

Młodzież wiejska na studiach wyższych - selekcje społeczne, obecność na studiach, uwarunkowania

Zakres stron: 156-167

abstrakt pełna wersja artykułu

Tomasz Klusek

Grunty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – stan, wartość, dynamika zmian

Zakres stron: 168-185

abstrakt pełna wersja artykułu

Miłosz Miszczyński

Recenzja książki Krystiana Połomskiego "Miejsce i przestrzeń. Krajobraz w doświadczeniu mieszkańców Bieszczadzkiego Parku Narodowego"

Zakres stron: 186-190

abstrakt pełna wersja artykułu

Grzegorz Ślusarz

Recenzja monografii naukowej "Agroekonomia w warunkach rynkowych. Problemy i wyzwania"

Zakres stron: 191-195

abstrakt pełna wersja artykułu

Katarzyna Hanke-Zajda

Sprawozdanie z konferencji "Wieś jako przedmiot badań naukowychna początku XXI wieku"

Zakres stron: 196-198

abstrakt pełna wersja artykułu

Sylwia Michalska

Jak przezwyciężyć ubóstwo? – Konwencja Ruchu Przeciw Bezradności Społecznej - spotkanie u Rzecznika Praw Obywatelskich

Zakres stron: 199-203

abstrakt pełna wersja artykułu

Kwartalnik Nr 3 (148) 2010

Od redakcji

Zakres stron: 9-10

abstrakt pełna wersja artykułu

Józef Zegar

Wspólna polityka rolna po 2013

Zakres stron: 11-25

abstrakt pełna wersja artykułu

Lech Goraj

Uwarunkowania dla zmian płatności bezpośrednich po 2013 roku

Zakres stron: 26-37

abstrakt pełna wersja artykułu

Walenty Poczta

Wspólna polityka rolna po 2013 – uzasadnienie, funkcje, kierunki rozwoju w kontekście interesu polskiego rolnictwa

Zakres stron: 38-55

abstrakt pełna wersja artykułu

Izabella Bukraba- Rylska

Obraz wsi w debacie publicznej po roku '89

Zakres stron: 56-72

abstrakt pełna wersja artykułu

Roma Ryś-Jurek

Struktura produkcji indywidualnego gospodarstwa rolnego w Polsce i w krajach UE-27. Analiza podobieństw w 2007 roku

Zakres stron: 73-87

abstrakt pełna wersja artykułu

Eugeniusz K. Chyłek, Wojciech Gotkiewicz, Bartosz Mickiewicz

Polityka wspierania badań i rozwoju technologicznego Unii Europejskiej

Zakres stron: 88-106

abstrakt pełna wersja artykułu

Jan Górecki

Aktualna sytuacja żywnościowa świata

Zakres stron: 107-117

abstrakt pełna wersja artykułu

Paweł Bryła

Długofalowe tendencje zmian dochodów rolniczych w „starej” Unii

Zakres stron: 118-134

abstrakt pełna wersja artykułu

Agnieszka Baer-Nawrocka, Ewa Kiryluk-Dryjska

Wpływ likwidacji kwot mlecznych na sytuację produkcyjną i ekonomiczną producentów mleka w Unii Europejskiej

Zakres stron: 135-147

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Wieruszewska

Recenzja książki Justyny Laskowskiej-Otwinowskiej „Globalne przepływy kulturowe a obecność nowoosadników na polskiej wsi”

Zakres stron: 148-151

abstrakt pełna wersja artykułu

Seweryn Kukuła, Stanisław Krasowicz, Adam Harasim

60 lat działalności Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na rzecz polskiego rolnictwa

Zakres stron: 152-166

abstrakt pełna wersja artykułu

Tomasz Nawrocki

Gospodarowanie nieruchomościami zasobu własności rolnej Skarbu Państwa w działalności ANR

Zakres stron: 167-178

abstrakt pełna wersja artykułu

Kwartalnik Nr 2 (147) 2010

Forum Inicjatyw Rozwojowych

Wspólna polityka rolna po 2013 roku

Zakres stron: 9-19

abstrakt pełna wersja artykułu

Marek Kłodziński

Mikroprzedsiębiorczość na obszarach wiejskich

Zakres stron: 20-34

abstrakt pełna wersja artykułu

Włodzimierz Dzun

Problemy rozwoju rolnictwa Białorusi w latach 1990-2009

Zakres stron: 35-48

abstrakt pełna wersja artykułu

Wojciech Knieć, Wojciech Goszczyński

Rolnictwo w sieci – alternatywne sieci produkcji i dystrybucji żywności

Zakres stron: 49-64

abstrakt pełna wersja artykułu

Monika Mularska-Kucharek

Kultura zaufania czy nieufności? O społecznym zaufaniu mieszkańców lokalnych społeczności

Zakres stron: 65-81

abstrakt pełna wersja artykułu

Tomasz Podciborski, Agnieszka Trystuła

Propozycja metody oceny ładu przestrzennego obszaru rekultywowanego

Zakres stron: 82-95

abstrakt pełna wersja artykułu

Tomasz Wojewodzic

Dywestycje w gospodarstwach rolnych – istota, definicje, podział

Zakres stron: 96-108

abstrakt pełna wersja artykułu

Andrzej Czyżewski, Agnieszka Poczta-Wajda, Agnieszka Sapa

Przepływy finansowe między Polską a Unią Europejską w ramach Wspólnej polityki Rolnej na tle wyników ekonomicznych rolnictwa

Zakres stron: 109-122

abstrakt pełna wersja artykułu

Michał Dudek

Ocena funkcjonowania instrumentu rent strukturalnych w latach 2002-2007

Zakres stron: 123-141

abstrakt pełna wersja artykułu

Arkadiusz Sadowski

Ocena możliwości opłaty pracy własnej w różnych typach gospodarstw rolnych w Polsce

Zakres stron: 142-157

abstrakt pełna wersja artykułu

Roman Chorób

Marketingowe grupy producentów rolnych jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich

Zakres stron: 158-172

abstrakt pełna wersja artykułu

Barbara Kutkowska, Anna Ogły, Mirosław Struś

Wykorzystanie budżetu jednostek samorządu terytorialnego do realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego na przykładzie gmin o wysokich walorach przyrodniczych na Dolnym Śląsku

Zakres stron: 173-188

abstrakt pełna wersja artykułu

Ewa Halicka, Aneta Woźniak

Poziom i zróżnicowanie konsumpcji żywności w województwie mazowieckim

Zakres stron: 189-198

abstrakt pełna wersja artykułu

Kazimierz Niewiadomski

Czynniki różnicujące rozwój gospodarstw agroturystycznych w Polsce

Zakres stron: 199-210

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Wieruszewska

Recenzja książki "Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich. Doświadczenia z funkcjonowania programu LEADER w Polsce w latach 2004–2009"

Zakres stron: 211-215

abstrakt pełna wersja artykułu

Franciszek Kapusta

Wspomnienie o Janie Karolu Sondlu

Zakres stron: 216-220

abstrakt pełna wersja artykułu

Kwartalnik Nr 1 (146) 2010

Katarzyna Zawalińska

Wnioski i rekomendacje wynikające z badań pracowników IRWiR w 2009 roku

Zakres stron: 9-20

abstrakt pełna wersja artykułu

Karolina Pawlak, Walenty Poczta

Potencjał polskiego rolnictwa pięć lat po akcesji Polski do UE jako przesłanka jego konkurencyjności

Zakres stron: 21-47

abstrakt pełna wersja artykułu

Magdalena Florek, Stanisław Lachowski, Stefania Sosnowska

Zagrożenia związane z wykonywaniem przez dzieci prac rolnych w opinii uczniów szkół wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego

Zakres stron: 48-58

abstrakt pełna wersja artykułu

Artur Bołtromiuk

Metodologia i organizacja badania społeczno-gospodarczych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000 na terenie Zielonych Płuc Polski

Zakres stron: 60-79

abstrakt pełna wersja artykułu

Adam Habuda

Pozycja prawna gminy wiejskiej w procedurze wyznaczania i ochrony obszarów Natura 2000

Zakres stron: 80-92

abstrakt pełna wersja artykułu

Monika Stanny

Poziom rozwoju gospodarczego i społecznego gmin wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski względem klasyfikacji obszarowej sieci Natura 2000

Zakres stron: 93-105

abstrakt pełna wersja artykułu

Józef Zegar

Warunki środowiskowe a ekonomika gospodarstw rolnych

Zakres stron: 106-121

abstrakt pełna wersja artykułu

Wojciech Gotkiewicz

Funkcjonowanie obszarów Natura 2000 na terenie parków narodowych i krajobrazowych

Zakres stron: 122-130

abstrakt pełna wersja artykułu

Artur Bołtromiuk

Biebrzański Park Narodowy jako przykład integracji funkcji ochronnej i rolniczej na obszarach Natura 2000

Zakres stron: 131-145

abstrakt pełna wersja artykułu

Marek Kłodziński

Rozwój terenów wiejskich objętych siecią ekologiczną Natura 2000

Zakres stron: 146-156

abstrakt pełna wersja artykułu

Barbara Perepeczko

Postawy i oczekiwania proekologiczne mieszkańców wsi obszarów chronionych

Zakres stron: 157-170

abstrakt pełna wersja artykułu

Danuta Guzal-Dec, Magdalena Zwolińska-Ligaj

Sieć Natura 2000 w świetle opinii wójtów i radnych reprezentujących gminy objęte europejską siecią ekologiczną

Zakres stron: 171-186

abstrakt pełna wersja artykułu

Adam Czarnecki

Sieć Natura 2000 w opinii lokalnych przedsiębiorców z terenu Zielonych Płuc Polski

Zakres stron: 187-201

abstrakt pełna wersja artykułu

Mariusz Dacko

Sieć Natura 2000 a stan lokalnej gospodarki obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski – ujęcie modelowe

Zakres stron: 202-217

abstrakt pełna wersja artykułu

Zenon Tederko

Rozwój przedsiębiorczości na cennych przyrodniczo obszarach wiejskich

Zakres stron: 218-227

abstrakt pełna wersja artykułu

Izabella Bukraba-Rylska

Nominowani do emigracji ostatniej

Zakres stron: 228-234

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Wieruszewska

Recenzja książki Krystyny Iglickiej „Powroty Polaków po 2004 roku. W pętli pułapki migracji”

Zakres stron: 235-237

abstrakt pełna wersja artykułu

Andrzej Czyżewski

Recenzja książki Katarzyny Zawalińskiej „Regionalne efekty wsparcia Unii Europejskiej dla rozwoju obszarów wiejskich w Polsce”

Zakres stron: 238-243

abstrakt pełna wersja artykułu

Barbara Perepeczko

Sprawozdanie z konferencji "Edukacja dla zrównoważonego rozwoju"

Zakres stron: 244-247

abstrakt pełna wersja artykułu