pl_flag en_flag
pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (145) 2009

Jerzy Wilkin

Wielofunkcyjność rolnictwa – konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska

Zakres stron: 9-28

abstrakt pełna wersja artykułu

Izabella Bukraba - Rylska

Polska wieś czasu transformacji: mity i rzeczywistość

Zakres stron: 29-49

abstrakt pełna wersja artykułu

Izasław Frenkel

Zmiany zatrudnienia i źródeł utrzymania ludności w gospodarstwach rolnych w latach 2005-2007

Zakres stron: 50-66

abstrakt pełna wersja artykułu

Włodzimierz Dzun

Kształtowanie się nowej struktury własnościowej i prawno-organizacyjnej producentów rolnych w Rosji

Zakres stron: 67-82

abstrakt pełna wersja artykułu

Wacław Szymanowski

Wpływ procesów globalizacyjnych na kierunki rozwoju form handlu żywnością w Polsce

Zakres stron: 83-96

abstrakt pełna wersja artykułu

Dorota Klepacka-Kołodziejska

Gospodarka owczarska na terenach górskich jako przykład wielofunkcyjnego rolnictwa

Zakres stron: 97-115

abstrakt pełna wersja artykułu

Artur Bołtromiuk

Problemy rozwoju gmin objętych europejską siecią ekologiczną NATURA 2000

Zakres stron: 116-128

abstrakt pełna wersja artykułu

Krzysztof Wasielewski

Aspiracje edukacyjne młodzieży a środowisko szkolne, rodzinne i mieszkalne. Raport z badań

Zakres stron: 129-143

abstrakt pełna wersja artykułu

Marta Błąd

Rolnictwo jako „przechowalnia” nadwyżek siły roboczej w okresie transformacji systemowej w Polsce

Zakres stron: 144-156

abstrakt pełna wersja artykułu

Stanisław Paszkowski

Problemy finansowania rolniczych ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce

Zakres stron: 157-180

abstrakt pełna wersja artykułu

Grzegorz Chrapek

Rozwój przedsiębiorczości indywidualnej na obszarach wiejskich Podkarpacia 1995-2007

Zakres stron: 181-198

abstrakt pełna wersja artykułu

Katarzyna Hanke-Zajda

Potencjał kapitału społecznego lokalnych grup działania woj. łódzkiego

Zakres stron: 199-211

abstrakt pełna wersja artykułu

Ruta Śpiewak

Kierunki rozwoju wsi prezentowane przez wybrane lokalne grupy działania realizujące program LEADER+ w Polsce

Zakres stron: 212-225

abstrakt pełna wersja artykułu

Justyna Ziółkowska

Efektywność gospodarstw wielkotowarowych w latach 2005-2007 – pomiar metodą nieparametryczną

Zakres stron: 226-245

abstrakt pełna wersja artykułu

Monika Stanny

Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce a problem realizacji polityki spójności

Zakres stron: 246-257

abstrakt pełna wersja artykułu

Andrzej Kaleta

Recenzja książki Gerda Vonderacha „Szanse rozwoju obszarów wiejskich o charakterze peryferyjnym”

Zakres stron: 258-261

abstrakt pełna wersja artykułu

Marzena Lemanowicz

Profesor Mieczysław Adamowicz doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zakres stron: 262-267

abstrakt pełna wersja artykułu

Tomasz Nawrocki

Czynniki warunkujące sprzedaż nieruchomości rolnych Skarbu Państwa

Zakres stron: 268-276

abstrakt pełna wersja artykułu

Kwartalnik Nr 3 (144) 2009

Maria Halamska

Zasoby własne wsi a zewnętrzne programy rozwoju na przykładzie zależności kapitał społeczny – PP Leader+

Zakres stron: 9-28

abstrakt pełna wersja artykułu

Bazyli Czyżewski, Anna Matuszczak

Alokacja zasobów w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce w świetle ich związków instytucjonalnych

Zakres stron: 29-48

abstrakt pełna wersja artykułu

Kazimierz Niewiadomski

Ocena konwergencji rolnictwa w Polsce w latach 1998-2005

Zakres stron: 49-62

abstrakt pełna wersja artykułu

Adam Kagan

Oddziaływanie przedsiębiorstw rolniczych na środowisko naturalne. Aspekt metodyczny i praktyczny

Zakres stron: 63-84

abstrakt pełna wersja artykułu

Joanna Pawłowska-Tyszko

Ocena rynku ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie polskim

Zakres stron: 85-97

abstrakt pełna wersja artykułu

Anna Majchrzak, Joanna Stanisławska

Zróżnicowanie poziomu życia gospodarstw domowych według grup społeczno-ekonomicznych i ich wielkości

Zakres stron: 98-108

abstrakt pełna wersja artykułu

Mikołaj Jalinik

Propozycje zmian w kategoryzacji gospodarstw agroturystycznych

Zakres stron: 109-122

abstrakt pełna wersja artykułu

Grażyna A. Ciepiela, Kazimierz Jankowski, Jacek Sosnowski

Promocja produktów agroturystycznych gospodarstw rolnych regionu siedleckiego

Zakres stron: 123-134

abstrakt pełna wersja artykułu

Wacław Szymanowski

Recenzja książki Romana Sobieckiego „Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa”

Zakres stron: 135-140

abstrakt pełna wersja artykułu

Joanna Wiśniewska

Recenzja książki Włodzimierza Rembisza „Mikroekonomiczne podstawy wzrostu dochodów producentów rolnych”

Zakres stron: 141-146

abstrakt pełna wersja artykułu

Waldemar Czternasty

Recenzja książki Aleksandra Grzelaka „Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po 1990 roku. Próba określenia intensywności i efektywności”

Zakres stron: 147-152

abstrakt pełna wersja artykułu

Agnieszka Werenowska

Sprawozdanie z konferencji „Rozwój obszarów wiejskich – wizerunek medialny”

Zakres stron: 153-157

abstrakt pełna wersja artykułu

Krzysztof Wasielewski

Sprawozdanie z konferencji „Zmiany w edukacji – próba bilansu. Kryteria oświatowe, społeczne i ludzkie”

Zakres stron: 158-162

abstrakt pełna wersja artykułu

Agencja Rynku Rolnego

Działania informacyjne i promocyjne dotyczące żywności wysokiej jakości w ramach PROW 2007–2013

Zakres stron: 163-165

abstrakt

Kwartalnik Nr 2 (143) 2009

Izabella Bukraba-Rylska

Polska socjologia wsi, czyli o służebnej, usłużnej i służalczej roli nauki

Zakres stron: 9-31

abstrakt pełna wersja artykułu

Mieczysław Adamowicz

Współczesna rola rolnictwa a modele interwencjonizmu rolnego

Zakres stron: 32-54

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Halamska

Pięć lat w UE: stare i nowe procesy zmian na polskiej wsi

Zakres stron: 55-72

abstrakt pełna wersja artykułu

Włodzimierz Dzun, Wojciech Józwiak

Problemy poprawy struktury gospodarstw rolnych w Polsce

Zakres stron: 73-92

abstrakt pełna wersja artykułu

Dorota Czykier-Wierzba, Paweł Wierzba

Wpływ polityki spójności na integrację gospodarczą i społeczną w Unii Europejskiej w latach 1988-2008

Zakres stron: 93-112

abstrakt pełna wersja artykułu

Łukasz Krzyżowski

Wiejskie migrowanie na przestrzeni stu lat. Studium przypadku gminy Radgoszcz

Zakres stron: 113-133

abstrakt pełna wersja artykułu

Paweł Bryła

Determinanty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń wynikających z implementacji programu SAPARD

Zakres stron: 134-151

abstrakt pełna wersja artykułu

Armand Kasztelan, Anna Kierepka-Kasztelan

Ekonomiczno-ekologiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w województwie lubelskim

Zakres stron: 152-162

abstrakt pełna wersja artykułu

Dorota Komorowska

Wpływ wspólnej polityki rolnej na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce

Zakres stron: 163-171

abstrakt pełna wersja artykułu

Tomasz Marciniak

Bieda ormiańskiej wsi

Zakres stron: 172-176

abstrakt pełna wersja artykułu

Andrzej Czyżewski

Recenzja książki Krzysztofa Firleja Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty

Zakres stron: 177-184

abstrakt pełna wersja artykułu

Janusz Majewski

Perspektywy polskiego mleczarstwa w kontekście zmian wspólnej polityki rolnej

Zakres stron: 185-190

abstrakt

Kwartalnik Nr 1 (142) 2009

Andrzej Rosner

Od Wydawcy

Zakres stron: 9

abstrakt pełna wersja artykułu

Mirosław Drygas, Katarzyna Zawalińska

Przegląd wyników badań pracowników IRWiR w 2008 roku

Zakres stron: 10-22

abstrakt pełna wersja artykułu

Eugeniusz Zdrojewski

Przemiany demograficzne a rozwój kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich

Zakres stron: 23-34

abstrakt pełna wersja artykułu

Wojciech Józwiak

Efektywność polskich gospodarstw rolnych. Problem czy nadzieja?

Zakres stron: 35-43

abstrakt pełna wersja artykułu

Wiesław Musiał

Rozważania nad upadłością gospodarstw rodzinnych w Polsce

Zakres stron: 44-61

abstrakt pełna wersja artykułu

Kinga Pawłowska

Metoda pamiętnikarska w polskiej socjologii wsi – ujęcie antropologiczne

Zakres stron: 62-84

abstrakt pełna wersja artykułu

Paweł Bryła

Konsekwencje regionalizacji systemu płatności bezpośrednich – wyniki badań francuskich ośrodków naukowych

Zakres stron: 85-99

abstrakt pełna wersja artykułu

Ilona Banaszak

Determinanty sukcesu współpracy na rynkach rolniczych na przykładzie grup producentów w Polsce

Zakres stron: 100-121

abstrakt pełna wersja artykułu

Franciszek Bujak

Prestiż zawodu rolnika w opinii młodzieży kończącej szkoły rolnicze

Zakres stron: 122-131

abstrakt pełna wersja artykułu

Ewa Kiryluk-Dryjska

Ocena skuteczności działań PROW 2004–2006 w opinii rolników i ekspertów (ujęcie regionalne)

Zakres stron: 132-145

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Golinowska, Barbara Kutkowska

Odnowa wsi i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego

Zakres stron: 146-165

abstrakt pełna wersja artykułu

Ryszard Gładysz

Wykorzystanie pomocy zagranicznej na rozwój infrastruktury na wsi województwa łódzkiego

Zakres stron: 166-183

abstrakt pełna wersja artykułu

Stanisław Kowalczyk

Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce. Teoria, analiza, tendencje

Zakres stron: 184-191

abstrakt pełna wersja artykułu

Izabella Bukraba-Rylska

Kontrasty migracyjne Polski, czyli Max Weber miał rację

Zakres stron: 192-196

abstrakt pełna wersja artykułu

Marek Kłodziński

Profesor Dyzma Gałaj – twórca i założyciel kwartalnika „Wieś i Rolnictwo”

Zakres stron: 197-198

abstrakt pełna wersja artykułu

Natalia Proń-Nowak

Prognozowanie pomyślnej przyszłości dla obszarów wiejskich w globalizującym się świecie – XII Światowy Kongres Socjologii Wsi, Goyang 2008

Zakres stron: 199-202

abstrakt pełna wersja artykułu

Melania Nieć, Michał Szponarowicz

Seminarium Naukowe „Zmiany na rynku pracy”

Zakres stron: 203-205

abstrakt pełna wersja artykułu

Informacja o I Kongresie Nauk Rolniczych „Nauka – praktyce”, Puławy, 14-15 maja 2009 rok

Zakres stron: 206-207

abstrakt