pl_flag en_flag
pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (141) 2008

Grzegorz Foryś

Z badań nad protestami rolniczymi w Polsce

Zakres stron: 9-28

abstrakt pełna wersja artykułu

Adam Czarnecki, Krystian Heffner

„Drugie domy” a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

Zakres stron: 29-46

abstrakt pełna wersja artykułu

Łukasz Hardt

Wspólna polityka rolna a polityka spójności w kontekście przeglądu budżetu UE

Zakres stron: 47-65

abstrakt pełna wersja artykułu

Tomasz Legiędź

Przemiany instytucjonalne wsi w Chińskiej Republice Ludowej po 1978 roku — wybrane problemy

Zakres stron: 66-80

abstrakt pełna wersja artykułu

Karolina Pawlak, Walenty Poczta

Pozycja konkurencyjna polskiego sektora rolno-spożywczego na jednolitym rynku europejskim

Zakres stron: 81-102

abstrakt pełna wersja artykułu

Ewa Kiryluk-Dryjska

Zastosowanie modelu optymalizacyjnego do alokacji środków strukturalnych

Zakres stron: 103-122

abstrakt pełna wersja artykułu

Wawrzyniec Czubak

Ocena dostępności informacji oraz trudności przy aplikowaniu o dopłaty bezpośrednie

Zakres stron: 123-136

abstrakt pełna wersja artykułu

Justyna Laskowska-Otwinowska

Działalność społeczna „nowoosadników” na wsi polskiej

Zakres stron: 137-154

abstrakt pełna wersja artykułu

Krzysztof Kucharski

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku pszenicy i rzepaku w Polsce w latach 1997–2007

Zakres stron: 155-170

abstrakt pełna wersja artykułu

Maria Wieruszewska

Recenzja książki Krystyny Romaniszyn Rzecz o pracy i konsumpcji. Analiza antropologiczna

Zakres stron: 171-174

abstrakt pełna wersja artykułu

Jerzy Wilkin

Wspomnienie o doc. dr hab. Marku Muszyńskim

Zakres stron: 175-179

abstrakt pełna wersja artykułu

Mirosław Drygas

Sprawozdanie z konferencji Polityka rolna Stanów Zjednoczonych w świetle FARM BILL 2008 oraz przyszłość WPR Unii Europejskiej po 2013 roku

Zakres stron: 180-184

abstrakt pełna wersja artykułu

Mariusz Maciejczak

Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa – Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zakres stron: 185-194

abstrakt pełna wersja artykułu

Elwira Laskowska

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej

Zakres stron: 195-201

abstrakt pełna wersja artykułu

Janusz Banecki, Iwona Nurzyńska, Tomasz Wiatrak

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004-2006”. Wstępna ocena

Zakres stron: 202-216

abstrakt pełna wersja artykułu

Kwartalnik Nr 3 (140) 2008

Jan Górecki

Profesor dr hab. Marek Władysław Kłodziński jako Człowiek i Uczony

Zakres stron: 10-17

abstrakt pełna wersja artykułu

Jerzy Wilkin

Ewolucja paradygmatów rozwoju obszarów wiejskich

Zakres stron: 18-28

abstrakt pełna wersja artykułu

Grzegorz Spychalski

Wkład profesora Marka Kłodzińskiego w rozwój Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie

Zakres stron: 29-36

abstrakt pełna wersja artykułu

Józef Zegar

Refleksje nad ewolucją wsi

Zakres stron: 37-43

abstrakt pełna wersja artykułu

Marek Kłodziński

Podziękowania Jubilata

Zakres stron: 44-48

abstrakt pełna wersja artykułu

Dorota Czykier-Wierzba

Finansowanie z budżetu Unii Europejskiej polityki strukturalnej w Polsce w latach 2007–2013

Zakres stron: 49-66

abstrakt pełna wersja artykułu

Janusz Rowiński

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 na tle wcześniejszych programów wiejskich, współfinansowanych ze środków unijnych (analiza struktury programu)

Zakres stron: 67-84

abstrakt pełna wersja artykułu

Piotr Mikiewicz

Specyfika kapitału społecznego polskiej wsi – preliminaria teoretyczne i możliwe obszary badań w odniesieniu do edukacji

Zakres stron: 85-103

abstrakt pełna wersja artykułu

Barbara Roszkowska-Mądra

Sposoby urzeczywistniania koncepcji zrównoważonego rozwoju na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

Zakres stron: 104-115

abstrakt pełna wersja artykułu

Monika Stanny

Zróżnicowanie poziomu rozwoju funkcji gospodarczych obszarów wiejskich w Polsce – ujęcie typologiczne

Zakres stron: 116-129

abstrakt pełna wersja artykułu

Teresa Miś

Rola lokalnych instytucji w absorpcji środków unijnych dla rolnictwa w opinii rolników południowo-wschodniej Polski

Zakres stron: 130-141

abstrakt pełna wersja artykułu

Agnieszka Borowska

Produkty regionalne w Portugalii

Zakres stron: 142-155

abstrakt pełna wersja artykułu

Leokadia Juroszek

Recenzja książki Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, pod redakcją Hanny Podedwornej i Pawła Ruszkowskiego

Zakres stron: 156-160

abstrakt pełna wersja artykułu

Adam Birski

Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji

Zakres stron: 161-166

abstrakt pełna wersja artykułu

Kwartalnik Nr 2 (139) 2008

Maria Dec, Karolina Pawlak, Walenty Poczta

Determinanty sytuacji wyżywieniowej ludności świata

Zakres stron: 9-25

abstrakt pełna wersja artykułu

Samuel Depraz

Czy powstanie międzynarodowa definicja obszaru wiejskiego w Europie?

Zakres stron: 26-42

abstrakt pełna wersja artykułu

Katarzyna Zawalińska

Ile jest spójności, a ile efektywności w polityce rozwoju obszarów wiejskich w Polsce?

Zakres stron: 43-56

abstrakt pełna wersja artykułu

Marta Błąd

Przedsiębiorstwa społeczne na obszarach wiejskich w Polsce

Zakres stron: 57-71

abstrakt pełna wersja artykułu

Barbara Perepeczko

Swoistość zagranicznych migracji zarobkowych mieszkańców wsi

Zakres stron: 72-85

abstrakt pełna wersja artykułu

Barbara Gradziuk

Kapitał ludzki elitarnych gospodarstw rolniczych

Zakres stron: 86-103

abstrakt pełna wersja artykułu

Jakub Kraciuk

Procesy koncentracji kapitałowej w polskich spółkach przemysłu spożywczego

Zakres stron: 104-114

abstrakt pełna wersja artykułu

Joanna Kałowska, Agnieszka Poczta-Wajda

Walory naturalnego środowiska jako determinant rozwoju turystyki wiejskiej w Wielkopolsce

Zakres stron: 115-128

abstrakt pełna wersja artykułu

Beata Pięcek

Wydatki inwestycyjne na infrastrukturę techniczną w okresie przed wstąpieniem i po wstąpieniu do Unii Europejskiej

Zakres stron: 129-143

abstrakt pełna wersja artykułu

Dorota Klepacka-Kołodziejska

Dopłaty kompensacyjne dla gospodarstw na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w Irlandii

Zakres stron: 144-156

abstrakt pełna wersja artykułu

Kinga Gruziel, Mirosław Wasilewski

Podatek rolny a podatek dochodowy w gospodarstwach rolniczych – konsekwencje zmian

Zakres stron: 157-175

abstrakt pełna wersja artykułu

Mirosław Drygas

Recenzja książki Józefa Kani Doradztwo rolnicze w Polsce w świetle potrzeb i doświadczeń zagranicznych

Zakres stron: 176-184

abstrakt pełna wersja artykułu

Natalia Proń-Nowak

Szósta Szkoła Letnia Euracademy Kultura i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

Zakres stron: 185-188

abstrakt pełna wersja artykułu

Jerzy Bielec

Sprawozdanie z seminarium Nauka i edukacja w rozwoju obszarów wiejskich

Zakres stron: 189-193

abstrakt pełna wersja artykułu

Wojciech Adamczyk

Zadania i efekty działalności Agencji Nieruchomości Rolnych w 2007 roku (ujęcie syntetyczne)

Zakres stron: 194-202

abstrakt

Kwartalnik Nr 1 (138) 2008

Andrzej Rosner

Sprawozdanie z działalności IRWiR w 2007 roku

Zakres stron: 9-18

abstrakt pełna wersja artykułu

Walenty Poczta

Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na sytuację ekonomiczną sektora rolnego w latach 2004–2006

Zakres stron: 19-33

abstrakt pełna wersja artykułu

Jurgita Maćiulyte

Zmiany w strukturze agrarnej Litwy i ich koszty

Zakres stron: 34-49

abstrakt pełna wersja artykułu

Izabella Bukraba-Rylska

Religijność ludowa – zjawisko i związane z nim kontrowersje

Zakres stron: 50-73

abstrakt pełna wersja artykułu

Andrzej P. Wiatrak

Kierunki rozwoju turystyki wiejskiej w świetle planów rozwojowych Polski

Zakres stron: 74-87

abstrakt pełna wersja artykułu

Irena Kropsz, Barbara Kutkowska

Stan przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Dolnego Śląska

Zakres stron: 88-103

abstrakt pełna wersja artykułu

Marta Błąd

Wielofunkcyjność gospodarstw rolniczych – istota, zakres i uwarunkowania

Zakres stron: 104-123

abstrakt pełna wersja artykułu

Jan Fałkowski, Dominika Milczarek

Polityka rolna a oczekiwania rolników. Analiza zagadnienia na podstawie doświadczenia sektorów mleczarskiego i czarnej porzeczki w Polsce

Zakres stron: 124-139

abstrakt pełna wersja artykułu

Elżbieta Michałowska

Wiejskie społeczności lokalne wobec konfliktów typu NIMBY

Zakres stron: 140-155

abstrakt pełna wersja artykułu

Mirosława Radowska-Lisak

Ludzie stamtąd. Nowi mieszkańcy wsi w obszarze metropolitalnym Torunia

Zakres stron: 156-168

abstrakt pełna wersja artykułu

Agnieszka Sobolewska

Akceptacja społeczna „podatku śmieciowego” na terenach wiejskich

Zakres stron: 169-182

abstrakt pełna wersja artykułu

Dorota Czykier-Wierzba

Recenzja książki Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej – ujęcie makro- i mikroekonomiczne pod redakcją Andrzeja Czyżewskiego

Zakres stron: 183-189

abstrakt pełna wersja artykułu

Sylwia Michalska

Sprawozdanie ze spotkania z Ministrem Rolnictwa i Rybołówstwa Republiki Francuskiej, Michaelem Barnier

Zakres stron: 190-193

abstrakt pełna wersja artykułu

Sylwia Michalska, Ruta Śpiewak

Rolnictwo francuskie i polskie w Europie 2007 roku — wspólne doświadczenia i interesy

Zakres stron: 194-198

abstrakt pełna wersja artykułu