pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (185) 2019


Tytuł: Meandry polskiej prasy pszczelarskiej w kontekście zmian politycznych i społecznych w Polsce

Autor: Karolina Echaust

Afiliacja:

Karolina Echaust, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań, karolina.e84@gmail.com, ORCID: 0000-0002-6644-7580.

Zakres stron: 87-107

Numer DOI: 10.7366/wir042019/05

Słowa kluczowe: polskie czasopisma pszczelarskie, analiza treści, geneza prasy pszczelarskiej, brać pszczelarska

W artykule dokonano analizy wybranych czasopism pszczelarskich − „Bartnika Wielkopolskiego”, „Pszczelarstwa” i „Pasieki”. O wyborze niniejszych czasopism zadecydował okres ich wydawania oraz luka badawcza wynikła w kontekście analizy treści czasopism pszczelarskich, a nie wyłącznie ich opis bibliograficzny. Zebrano materiał źródłowy dotyczący wybranych trzech roczników: 1920 („Bartnik Wielkopolski”), 1950 („Pszczelarstwo”), 2003 („Pasieka”) i poddano ewaluacji, stosując metodę analizy treści Bernarda Berelsona. Przy zastosowaniu tzw. klucza kategoryzacyjnego dokonano eksplikacji, opierając się na dostępnych źródłach. Uwzględniono również momenty transformacji formy kolportowanych czasopism z papierowej na elektroniczną. Celem analizy było zbadanie, o czym i w jaki sposób pisano w ówczesnej prasie specjalistycznej dla „braci pszczelarskiej”, kładąc szczególny nacisk na uchwycenie różnorodności opisywanej problematyki. Ponadto starano się wyjaśnić, czy w latach 1918−2018 polska prasa pszczelarska była „wrażliwa” na zmiany polityczno-społeczne dokonujące się w Polsce w ciągu tych 100 lat.

wróć do listy