pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 3 (184) 2019


Tytuł: Dostęp osób starszych zamieszkałych na obszarach wiejskich Wietnamu do świadczeń z ubezpieczenia społecznego

Autor: Tran Quy Long

Afiliacja:

Tran Quy Long, MA, Researcher, Institute for Family and Gender Studies, Vietnamese Academy of Social Sciences, 27 Tran Xuan Soan, Hanoi, Vietnam, tranquylong@gmail.com; ORCID: 0000-0001-6037-3480

Zakres stron: 51-71

Numer DOI: 10.7366/wir032019/03

Słowa kluczowe: opieka nad osobami starszymi, zabezpieczenie społeczne, Wietnam, care diamondi, osoby starsze na wsi, emerytura socjalna

Abstrakt: Obecna sytuacja społeczno-gospodarcza osób starszych jest częściowo odzwierciedleniem historycznych uwarunkowań panujących w Wietnamie. Struktura społeczno-gospodarcza w Wietnamie zmieniła się dynamicznie w wyniku rozwoju stosunków rynkowych, migracji, transformacji tradycyjnego społeczeństwa i powstania nowoczesnych społeczności rolniczych, co na wielu płaszczyznach przyczyniło się do powstania licznych zagrożeń społeczno-ekonomicznych dla osób starszych. W oparciu o dane z dwóch gmin, autor artykułu wskazuje, że starszym mężczyznom łatwiej jest uzyskać miesięczne zapomogi socjalne niż starszym kobietom. Starsi ludzie z wyższym wykształceniem otrzymują wyższe miesięczne zasiłki niż ludzie słabiej wykształceni. Starsze osoby mieszkające na badanych obszarach wielskich rzadko mogą korzystać z jakichkolwiek programów ochrony socjalnej. Jednymi beneficjentami tych programów są osoby, które przekroczyły 80 rok życia i nie otrzymują żadnych emerytur ani zasiłków. Niektóre starsze osoby są uprawnione do otrzymywania zasiłków tylko z programów nieprzeznaczonych dla seniorów. Aby utrzymać się przy życiu, starsi muszą pracować, głównie w rolnictwie, co jest ewidentnym zaprzeczeniem obowiązujących przepisów dotyczących emerytur i zdrowia, zgodnie z którymi pracownik musi w pewnym wieku przestać pracować. Dostępność pomocy socjalnej różni się w zależności od grup osób starszych. Można powiedzieć, że starsi mieszkańcy obszarów wiejskich, nieposiadający uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej są w dwójnasób poszkodowani. Oznacza to, że polityka powinna zmierzać w kierunku objęcia wszystkich seniorów systemem pomocy społecznej. Prócz tego zachodzi konieczność opracowania programu systematycznego zwiększenia poziomu miesięcznych zasiłków socjalnych dla osób starszych do minimum potrzebnego do życia, albowiem obecny poziom wsparcia jest o wiele niższy niż poziom wsparcia osób pozostających w ubóstwie. Proces starzenia się ludności w Wietnamie to wiele możliwości, ale też wiele wyzwań, które wymagają nowego podejścia do wypłaty emerytur, zasiłków socjalnych, ochrony zdrowia i tworzenia przyjaznego osobom starszym środowiska społecznego na obszarach wiejskich.

wróć do listy