pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 3 (184) 2019


Tytuł: Starzenie się ludności Ukrainy: Trendy demograficzne, implikacje społeczne i gospodarcze

Autor: Roman Tesliuk, Vitaliy Krupin

Afiliacja:

Roman Tesliuk, PhD, Senior Researcher, State Institution “Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of National Academy of Sciences of Ukraine”, Kozelnytska St. 4, 79026 Lviv, Ukraine, r.teslyuk@gmail.com; ORCID: 0000-0003-4562-1663;
Vitaliy Krupin, PhD, Assistant Professor, Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences (IRWiR PAN), Nowy Świat 72, 00-330 Warsaw, Poland, vkrupin@irwirpan.waw.pl; ORCID: 0000-0002-7388-6813

Zakres stron: 123-137

Numer DOI: 10.7366/wir032019/06

Słowa kluczowe: demografia, starzenie, obciążenie demograficzne, współczynnik wsparcia, piramida płci i wieku, Ukraina

Streszczenie: Artykuł ma na celu zrozumienie kluczowych trendów demograficznych w ciągu ostatnich 30 lat w Ukrainie pod względem starzenia ludności. Szczególna uwaga jest poświęcona różnicom istniejącym między ludnością miejską i wiejską dla analizy możliwych społecznych i gospodarczych implikacji starzenia. W badaniu uwzględniono zarówno trendy krajowe, jak i zróżnicowanie regionalne, przedstawiając odpowiednio kluczowe wskaźniki demograficzne. Zbadane wskaźniki obejmują dynamikę populacji w odniesieniu do grup wiekowych, obciążenie demograficzne, średni wiek, współczynnik wsparcia, średnią oczekiwaną długość trwania życia oraz zmiany w strukturze wieku i płci. Analiza ujawnia stały trend starzenia się w ciągu ostatnich 30 lat, będący wynikiem spadku wskaźnika urodzeń i stopniowego kurczenia się populacji w wieku 0–14 lat (z 21,6 do 15,5 mln) przy jednoczesnej ekspansji grupy osób starszych (65+) (z 11,7 do 16,5 mln). Współczynnik płodności ma tendencję spadkową, osiągając poziom 1,37 (w porównaniu z 1,94 w 1989 r.), jednocześnie średni wiek populacji wzrósł do 41,3 lat. Podczas gdy w odniesieniu do zmian w grupach wiekowych podobne tendencje występują dla ludności miejskiej i wiejskiej, a w ostatnich latach różnice się stale wyrównują, w przypadku oczekiwanej długości trwania życia różnice te są nadal ewidentne, zwłaszcza w przypadku mężczyzn. Tendencje depopulacji na Ukrainie nasilają się także w wyniku procesów emigracyjnych. Nie zważając na wyzwania społeczne i gospodarcze związane ze starzeniem się społeczeństwa istnieje ograniczenie dalszego zwiększania wieku emerytalnego ze względu na niską oczekiwaną długość trwania życia.

wróć do listy