pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 2 (183) 2019


Tytuł: Działalność rynku polskiej prasy ludowej dla środowisk wiejskich w zaborze pruskim

Autor: Adam Koziolek

Afiliacja:

dr Adam Koziolek, prezes zarządu, Polskie Wydawnictwo Rolnicze, ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, a.koziolek@pwr.agro.pl, ORCID: 0000-0001-6941-7523

Zakres stron: 131-145

Numer DOI: 10.7366/wir022019/06

Słowa kluczowe: czasopisma, prasa ludowa, zabór pruski, chłopstwo, rolnictwo

Streszczenie: Badania nad prasą skierowaną do środowisk wiejskich w XIX i początku XX w. są wprowadzeniem do analizy przemian na rynku wydawniczym i czytelniczym od momentu powstania pierwszych pism aż do transformacji ustrojowej. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie genezy usług wydawniczych kierowanych do stanu chłopskiego w zaborze pruskim. Porównanie poszczególnych tytułów pod względem zawartości treści, grup odbiorców i składów osobowych redakcji, jakie były tworzone w pierwszych periodykach i zawodowej prasie skierowanej dla ludu, pozwoliła wskazać funkcje pełnione przez prasę o charakterze branżowym (rolniczym) w omawianym okresie i zaborze. Ważnym czynnikiem, który należy podkreślić, była organizacja wydawnictw i ich wpływ na czytelników pomimo ograniczeń cenzorskich dotyczących rynku prasowego. W zaborze pruskim powstawały pierwsze duże wydawnictwa łączące wydawanie prasy i książek. Działalność prasy dla środowisk wiejskich od XIX w. aż do okresu I wojny światowej była zróżnicowana. Dominowały tam jednak treści o charakterze edukacyjnym, społecznym i religijnym.

wróć do listy