pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 1 (182) 2019


Tytuł: Determinanty wzrostu wykorzystania wybranych źródeł energii odnawialnej w kontekście rozwoju zrównoważonego

Autor: Anna M. Klepacka

Afiliacja:

dr Anna M. Klepacka, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. 164 Nowoursynowska, 02-787 Warszawa, Polska, anna_klepacka@sggw.pl, ORCID: 0000-0002-2828-5429

Zakres stron: 63-86

Numer DOI: 10.7366/wir012019/04

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, energia odnawialna, subsydia, czynniki ekonomiczne, uwarunkowania prawne, zatrudnienie

Celem artykułu była identyfikacja czynników wpływających na wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na obszarach wiejskich w kontekście rozwoju zrównoważonego. Badaniami objęto warunki ekonomiczne oraz rozpoznanie zmian w prawie odnoszące się do ustawy o odnawialnych źródłach energii z 2018 r., wynikające z polityki energetycznej Unii Europejskiej, zapewniającej korzystne warunki dla rozwoju OZE oraz wsparcie finansowe dla producentów energii ze źródeł odnawialnych. W niniejszym artykule skupiono się na czterech źródłach energii odnawialnej: biomasie drzewnej, biogazie, biodieslu i energii słonecznej, istotnych źródeł dla wiejskich gospodarstw rolnych i gospodarstw innych niż gospodarstwa rolne. Dyskusja przedstawia rolę wiejskich gospodarstw domowych w dostarczaniu i wykorzystywaniu OZE zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego, opisuje korzystne nastawienie mieszkańców wsi do finansowania projektów w OZE ze środków publicznych oraz lokalny potencjał w tworzeniu miejsc pracy w sektorze OZE.

wróć do listy