pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 1 (182) 2019


Tytuł: Preferencje rolników z Lubelszczyzny w zakresie korzystania z usług doradczych

Autor: Paweł Żółkiewski, Ewa Januś, Piotr Stanek, Bożena Taszarek, Ewelina Wołoszyn

Afiliacja:

dr Paweł Żółkiewski, adiunkt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska, pawel.zolkiewski@up.lublin.pl, ORCID: 0000-0002-8336-6985;

dr hab. Ewa Januś, adiunkt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska, ewa.janus@up.lublin.pl, ORCID: 0000-0003-2094-3869;

dr Piotr Stanek, adiunkt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska, piotr.stanek@up.lublin.pl, ORCID: 0000-0002-6532-6912;

mgr Bożena Taszarek, Podinspektor ds. Administracyjno-Gospodarczych, Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62, Polska, bozena.taszarek@wolka.pl, ORCID: 0000-0002-0314-1592;

mgr Ewelina Wołoszyn, specjalista, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska, e.bujnowska@wp.pl, ORCID: 0000-0003-1617-4438

Zakres stron: 87-106

Numer DOI: 10.7366/wir012019/05

Słowa kluczowe: doradztwo, rolnictwo, motywy wyboru, instytucje doradcze

Celem podjętych badań była analiza i ocena preferencji w zakresie korzystania z usług doradczych przez rolników z województwa lubelskiego. Wykorzystano w nich wyniki uzyskane drogą wywiadu kwestionariuszowego obejmującego 28 pytań, przeprowadzonego od marca do maja 2016 r. wśród 200 rolników. Wykazano, że wśród motywów korzystania z instytucji doradczych respondenci wskazywali chęć uzyskania pomocy finansowej UE (31,5%) i sporządzania wniosków o tę pomoc (28,0%), podniesienia poziomu umiejętności i wiedzy (16,0%) oraz pozyskania nowych rynków zbytu (9,0%). Przyczyny wyboru konkretnej instytucji doradczej istotnie zależały od płci respondentów. Dla kobiet były to koszty usług (25,0%), opinie znajomych (23,7%) oraz własne doświadczenie (22,4%), natomiast najmniejsze znaczenie miała renoma ośrodka doradczego (9,9%). Mężczyźni w głównej mierze wierzyli własnemu doświadczeniu (31,4%) oraz cenili kompleksowość usług doradczych (21,6%). Zdecydowanie mniejsze znaczenie dla nich miały koszty usług (12,7%) i renoma na rynku (15,7%). Analiza statystyczna wykazała, że o wyborze formy podmiotu doradczego istotnie decydował wiek respondentów, przy czym w każdej grupie wiekowej liderem w udzielaniu pomocy doradczej okazały się Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Respondenci zadeklarowali większe zainteresowanie w przyszłości usługami doradczymi świadczonymi przez Izbę Rolniczą i instytucje prywatne.

wróć do listy