pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (181) 2018


Tytuł: Regionalne podejście do rozwoju obszarów wiejskich? Studium regionalnych i wiejskich programów rozwoju w latach 2007–2015 w Polsce

Autor: Paweł Chmieliński, Marcin Gospodarowicz

Afiliacja:

Paweł Chmieliński, PhD, Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute (IERiGŻ-PIB), Świętokrzyska 20, 00-002 Warsaw, pawel.chmielinski@ierigz.waw.pl

Marcin Gospodarowicz, PhD (dr hab.), Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute (IERiGŻ-PIB), Świętokrzyska 20, 00-002 Warsaw, marcin.gospodarowicz@ierigz.waw.pl

Zakres stron: 181-198

Numer DOI: 10.7366/wir042018/10

Słowa kluczowe: polityka regionalna, WPR, komplementarność, analiza regionalna, polityka publiczna, program rozwoju obszarów wiejskich, regionalny program operacyjny, 2007–2013, Polska

W pracy badamy rolę czynników strukturalnych (ściślej tzw. place-based characteristics) w kształtowaniu polityki UE. Analizą objęto rzeczywiste wydatki na poszczególne osie priorytetowe w programach dwóch polityk sektorowych w okresie programowania 2007–2013 oraz zmiany cech społeczno-gospodarczych na poziomie lokalnym (powiatowym, NUTS4). Współczynnik korelacji Pearsona posłużył do oceny zależności między poziomem wydatków na PROW i RPO na 1 mieszkańca oraz wybranymi wskaźnikami opisującymi poziom rozwoju gospodarczego, społecznego i demograficznego jednostek samorządu terytorialnego. Pokazujemy, że instrumenty polityki rozwoju obszarów wiejskich i programów regionalnych w latach 2007–2013 były komplementarne względem siebie, ale także silnie związane z cechami regionu (takimi jak wielkość fizyczna, stan ludności, powierzchnia użytków rolnych), a zatem silnie uzależnione od specyficznych cech danego terytorium. Sugerujemy, że w przyszłej polityce wiejskiej większy nacisk powinno się położyć na regionalne i lokalne (tzw. place-based) uwarunkowania rozwoju.

wróć do listy