pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 2 (179) 2018


Tytuł: Finansowanie działalności innowacyjnej i jej znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich

Autor: Anna Rosa, Patrycjusz Zarębski

Afiliacja:

dr Anna Rosa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska, arosa@irwirpan.waw.pl

dr Patrycjusz Zarębski, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska, pzarebski@irwirpan.waw.pl

Zakres stron: 231–246

Numer DOI: 10.7366/wir022018/12

Słowa kluczowe: innowacje, działalność innowacyjna, rozwój obszarów wiejskich, źródła finansowania, obszary wiejskie, przedsiębiorstwo

Rozwój obszarów wiejskich, zarówno w Polsce, jak i w Europie, jest ściśle związany z przedsiębiorczością, a działalność innowacyjna jest uznawana za coraz istotniejszą składową procesu działań prorozwojowych. Działalność ta jest jednak ograniczona barierami finansowymi, dlatego też szczególnie istotne jest umożliwienie łatwego pozyskania finansowania na rozwój działalności w zakresie wdrażania innowacji. Celem artykułu jest identyfikacja zmian źródeł finansowania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach w Polsce. Do realizacji założonego celu wykorzystano dane pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego, w tym Banku Danych Lokalnych oraz raportów ze sprawozdań przedsiębiorstw z lat 2005–2016. Z przeprowadzonych badań wynikają następujące konkluzje: w analizowanym okresie przedsiębiorstwa finansowały nakłady zarówno ze środków prywatnych, jak i publicznych, wśród których nastąpił wzrost znaczenia funduszy wysokiego ryzyka i zainteresowania funduszami unijnymi. W strukturze finansowania działalności innowacyjnej i podmiotów sektora usług i przemysłu, dominowały środki własne na poziomie przekraczającym 70%, w dalszej kolejności były to kredyty bankowe oraz środki pozyskane z zagranicy, natomiast najmniejszy był udział środków z budżetu.

wróć do listy