pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (177) 2017


Tytuł: Jak zachować wysoki poziom bioróżnorodności na obszarach rolniczych w Polsce? Identyfikacja najważniejszych problemów badawczych

Autor: Stanisław Świtek, Łukasz Jankowiak, Zuzanna M. Rosin, Zuzanna Sawinska, Ryszard Steppa, Viktoria Takacs, Adam Zbyryt, Piotr Tryjanowski

Zakres stron: 115-138

Numer DOI: 10.7366/wir042017/07

Słowa kluczowe: krajobraz rolniczy, obszary wiejskie, ochrona przyrody, spadek bioróżnorodnośc

Streszczenie: Obszary rolnicze stanowią 60% powierzchni Polski i zaliczają się do terenów o najwyższym poziomie bioróżnorodności w Europie. Jednak wraz z intensyfikacją produkcji rolnej ich obecny stan jest bardzo zagrożony. Celem pracy jest wskazanie kluczowych problemów badawczych, które mogą pomóc w ochronie środowiska przyrodniczego polskich obszarów wiejskich. W tym celu od 45 osób związanych naukowo z tą tematyką zebrano odpowiedzi na pytania, które przyporządkowano do jednego z siedmiu obszarów badawczych dotyczących odpowiednio: oceny stanu bioróżnorodności, efektywności polityki jej ochrony, wyboru pomiędzy tradycyjnym a intensywnym rolnictwem, czynników wpływających na decyzje rolników, znaczenia zwierząt gospodarskich, znaczenia zabudowań i infrastruktury oraz siedlisk w ochronie bioróżnorodności. Przedstawione problemy mają formę ogólną i liczymy, że mogą stanowić znaczące wprowadzenie do dalszej dyskusji pomiędzy decydentami a naukowcami. Jej podjęcie jest kluczowe dla skutecznej ochrony zasobów przyrodniczych krajobrazu rolniczego w Polsce.

wróć do listy