pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 3 (176) 2017


Tytuł: Jak reformy WPR przyczyniły się do zmian strukturalnych w rolnictwie?

Autor: Kyösti Arovuori

Zakres stron: 35-51

Numer DOI: 10.7366/wir032017/02

Słowa kluczowe: WPR, reforma, analiza empiryczna

W niniejszym artykule przedstawiono analizę wpływu wspólnej polityki rolnej (WPR) i jej reform na zmiany strukturalne w rolnictwie w UE-15. Autor bada rozwój tych struktur, posługując się pewną liczbą gospodarstw jako zmienną docelową polityki. Analiza ma na celu zbadanie wpływu polityki rolnej i wprowadzonych reform na rozwój zdefiniowanej zmiennej docelowej, przy uwzględnieniu ogólnego rozwoju strukturalno-ekonomicznego. W badaniu zastosowano ekonometryczną analizę danych panelowych. Z otrzymanych rezultatów wynika, że realizacja różnych inicjatyw w ramach WPR ogólnie zredukowała szybkość zmian strukturalnych i przyczyniła się do przetrwania większej liczby gospodarstw rolnych w sektorze w porównaniu z wariantem zakładającym brak tych inicjatyw. Jednocześnie reformy WPR wprowadzone w latach 1992, 2000 i 2007 doprowadziły do zdynamizowania zmian strukturalnych. Ogólnie rzecz biorąc, różne inicjatywy realizowane w ramach WPR ułatwiły przejście zasobów z sektora rolnego do innych sektorów gospodarki.

wróć do listy