pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 3 (176) 2017


Tytuł: Wpływ polityki i rynku na relatywną deprywację dochodową czynnika pracy w rolnictwie

Autor: Bazyli Czyżewski, Agnieszka Poczta-Wajda

Zakres stron: 53-70

Numer DOI: 10.7366/wir032017/03

Słowa kluczowe: czynnik pracy w rolnictwie, relatywna luka dochodowa, zmiana realnej produktywności, nożyce cenowe, teoria kieratu technologicznego Cochrane’a

W większości krajów członkowskich UE przeciętne dochody w sektorze rolnym są ciągle dużo niższe niż przeciętne wynagrodzenia w sektorach nierolniczych, co stoi w sprzeczności z jednym z pierwotnych celów WPR, jakim jest „zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności rolniczej”. Głównym celem tego artykułu jest sprawdzenie, czy członkostwo w UE i korzystanie ze środków WPR pomagają zredukować relatywną lukę dochodową w rolnictwie. Drugim z celów jest zbadanie, które czynniki wpływają na tę lukę i w jaki sposób. W badaniach wykorzystano dane EAA z 27 krajów członkowskich z lat 1995–2015 i oszacowano trzy modele regresji panelowej: dla wszystkich, „starych” i „nowych” krajów członkowskich. Wyniki badań wskazują, że w krajach UE-15 cele socjalne WPR nie są realizowane, ale są osiągane w ramach systemu SAPS w krajach UE-12.

wróć do listy