pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 3 (176) 2017


Tytuł: Rola lokalnych grup działania w wielofunkcyjnym rozwoju regionu peryferyjnego. Studium przypadku regionu lubelskiego (Polska)

Autor: Danuta Guzal-Dec, Magdalena Zwolińska-Ligaj

Zakres stron: 97-120

Numer DOI: 10.7366/wir032017/05

Słowa kluczowe: lokalne grupy działania, lokalne strategie rozwoju, wiejskie miejsca pracy, rozwój wielofunkcyjny

Celem opracowania jest ukazanie roli lokalnych grup działania (LGD) w ramach programu Leader w kreowaniu przedsiębiorczości i miejsc pracy w województwie lubelskim. Osiągnięciu celu służyło sformułowanie następujących hipotez badawczych: LGD funkcjonujące na obszarach wiejskich województwa lubelskiego w niedostatecznym stopniu przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy oraz kreowania przedsiębiorczości i odgrywają niewystarczającą rolę w stymulowaniu wielofunkcyjności obszarów wiejskich. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy dokumentów oraz sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu skierowanego do przedstawicieli wszystkich 22 LGD funkcjonujących w badanym regionie. Wyniki ujawniły niewielką skalę projektów ukierunkowanych na rozwój pozarolniczych funkcji obszarów wiejskich i niewystarczające zaangażowanie w realizację projektów w sektorze bioekonomii, który jest kluczową inteligentną specjalizacją regionu. Rolę badanych LGD w kontekście tworzenia miejsc pracy należy ocenić jako nieznaczną – sytuacja ta wymaga przyjęcia kierunków dywersyfikacji wynikających ze strategicznych dokumentów rozwoju regionu, w tym szczególnie z Regionalnej Strategii Innowacji.

wróć do listy