pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 2 (175) 2017


Tytuł: Partycypacja społeczna w zarządzaniu terenami chronionymi na przykładzie obszaru Natura 2000 – Dolinki Jurajskie

Autor: Katarzyna Luzar-Błaż, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Joanna Cent

Zakres stron: 49-67

Numer DOI: 10.7366/wir022017/03

Słowa kluczowe: partycypacja publiczna, Natura 2000, plany zadań ochronnych, zarządzanie ochroną przyrody, społeczne aspekty ochrony przyrody

Partycypacyjne zarządzanie obszarami chronionymi opierające się na współpracy różnych grup interesariuszy to najskuteczniejsza z dotychczas wypracowanych form gospodarowania zasobami przyrody. W Polsce tego typu model zarządzania jest wciąż podejściem nowym i pomimo sprzyjającej w tej materii legislacji nie jest stosowany rutynowo. Celem niniejszej pracy było określenie potrzeb, preferencji, konfliktów oraz potencjału partycypacji różnych grup interesariuszy obszaru Natura 2000 – Dolinki Jurajskie PLH120005 do uczestnictwa w tworzeniu Planów Zadań Ochronnych (PZO) oraz w zarządzaniu niniejszym terenem. Analizowano również sieć połączeń pomiędzy instytucjami zarządzającymi, wizję Dolinek wśród interesariuszy oraz współpracę pomiędzy nimi. Badania miały charakter jakościowy i obejmowały technikę wywiadu pogłębionego, analizę SWOT i analizę powiązań SWOT; zostały przeprowadzone w czterech gminach położonych na terenie Dolinek Jurajskich w okresie od maja do lipca 2015 r. Wyniki badań mogą stanowić przydatny materiał dla instytucji zajmujących się zarządzaniem przyrodą zarówno na terenie badawczym, jak i na innych obszarach Natura 2000 w Polsce.

wróć do listy