pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 2 (175) 2017


Tytuł: Rolnictwo w arabskich monarchiach Zatoki Perskiej: główne problemy i tendencje

Autor: Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska

Zakres stron: 93-118

Numer DOI: 10.7366/wir022017/05

Słowa kluczowe: rolnictwo, monarchie Zatoki Perskiej, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie

W artykule zaprezentowane zostały kluczowe problemy i tendencje, a także ograniczenia i szanse występujące w rolnictwie w arabskich monarchiach Zatoki Perskiej: Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Katarze, Kuwejcie, Omanie oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W pracy poddano analizie wpływ warunków klimatycznych i geograficznych na możliwości rozwoju rolnictwa we wskazanych państwach, jak również zbadano znaczenie niedoboru wody i ziemi uprawnej jako czynników ograniczających. Omówione zostały też rozwiązania mające na celu minimalizację negatywnych efektów tychże czynników. Następnie zarysowana została struktura użytków rolnych oraz struktura produkcji rolnej w monarchiach Zatoki. Z uwagi na to, że rolnictwo ma nie tylko wymiar produkcyjny i znaczenie ekonomiczne, lecz także aspekty społeczne i polityczne – istotne z perspektywy życia codziennego oraz polityki państwa, także one zostały rozpatrzone w artykule. Mając na względzie problemy związane z bezpieczeństwem żywnościowym, z jakimi muszą zmierzyć się monarchie Półwyspu Arabskiego, w analizie uwzględniono ponadto zależności występujące pomiędzy produkcją rolną a tą dziedziną bezpieczeństwa. Powyższe zagadnienia mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia rolnictwa w przywołanych państwach.

wróć do listy