pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (173) 2016


Tytuł: Challenges for Modelling CAP 2014–2020 within CGE Model Framework [Wyzwania w odwzorowaniu Wspólnej Polityki Rolnej 2014–2020 w modelach równowagi ogólnej]

Autor: Katarzyna Zawalińska, Anna Ciechomska, Błażej Jendrzejewski

Zakres stron: 9–28

Numer DOI: 10.7366/wir042016/01

Słowa kluczowe: ewaluacja polityki rolnej, modele równowagi ogólnej, modelowanie WPR 2014–2020

Artykuł pokazuje wyzwania związane z modelowaniem ekonomicznych skutków Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) z okresu budżetowego 2014–2020 za pomocą modeli równowagi ogólnej (CGE). Modelowanie tak różnorodnej polityki jak WPR z wykorzystaniem modeli CGE nie jest trywialnym zadaniem, co najmniej z trzech powodów. Po pierwsze, wpływa na to duża liczba i zróżnicowanie narzędzi, jakimi posługuje się ta polityka. Już sam filar 2 proponuje ok. 17 działań obwarowanych szczegółowymi wymaganiami. O ile jednak w większości wsparcie w ramach filara 2 jest ukierunkowane – określone są dobra i usługi, na które fundusze te są faktycznie przeznaczane – o tyle środki z filara 1 są wydatkowane przez beneficjentów dowolnie, zatem ocena ich wpływu wymaga dodatkowej wiedzy na temat ich docelowego przeznaczenia. Po drugie, modele CGE wprawdzie odzwierciedlają wszystkie sektory gospodarki, ale w związku z tym rzadko z taką precyzją jak to jest możliwe w modelach jednosektorowych. Często więc mają problemy z uchwyceniem niuansów poszczególnych działań WPR i wymagają jakichś uproszczeń czy agregacji. Po trzecie, WPR ewoluuje w kierunku takich narzędzi, których siła oddziaływania zależy nie tyle od wielkości przeznaczonych na nie funduszy, ile od mechanizmów, które wymuszają na beneficjentach zmiany zachowań. Ponadto idą w kierunku zwiększenia roli rolnictwa niezwiązanej z produkcją (np. dostarczanie dóbr publicznych) oraz szczególnej roli kapitału ludzkiego (podejście oddolne, środki przeznaczane na współpracę i networking). Takie działania są trudne do uchwycenia przez modele CGE, gdyż nie są bezpośrednio powiązane ze standardowymi zmiennymi tego typu modeli. Biorąc wszystkie wyzwania pod uwagę i opierając się na przeglądzie literatury, artykuł przedstawia możliwe rozwiązania tych problemów, co powinno ułatwić ewaluację nowej WPR 2014–2020 za pomocą modeli typu CGE.

wróć do listy