pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (173) 2016


Tytuł: Spatial Determinants of Business Location in Rural Areas [Uwarunkowania przestrzenne aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich]

Autor: Marek Kłodziński, Patrycjusz Zarębski

Zakres stron: 49–64

Numer DOI: 10.7366/wir042016/03

Słowa kluczowe: rozwój wielofunkcyjny, przedsiębiorstwo, czynniki lokalizacji, lokalizacja przedsiębiorstw, rozwój społeczno-gospodarczy

Streszczenie: Celem rozważań w niniejszym opracowaniu była identyfikacja typów gmin ze względu na dynamikę występowania przedsiębiorstw w odniesieniu do poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Opisano odpowiednio cztery typy gmin: stabilnego rozwoju, niestabilnego rozwoju, powolnego rozwoju oraz gmin zamkniętych dla rozwoju. W wyniku przeprowadzonej analizy statystycznej stwierdzono, że rozkład przestrzenny dynamiki liczby przedsiębiorstw nie jest determinowany poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego, co potwierdziła niska korelacja i niska wartość współczynnika determinacji dla modelu liniowego.
Zauważono niską dynamikę zmian liczby przedsiębiorstw w Polsce północnej oraz w pasie gmin przygranicznych we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Na mapie typów (modeli) rozwoju społeczno-gospodarczego Polski ujawniło się wyraźnie zjawisko jego polaryzacji i koncentracji wokół aglomeracji miejskich. Wyraźnie widoczny jest podział na typy gmin stabilnego rozwoju, które są zlokalizowane głównie w zachodniej i południowej Polsce, jak również gmin niestabilnego rozwoju z dominacją lokalizacji na wschodzie kraju.

wróć do listy