pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (173) 2016


Tytuł: Processes of Change in the Social Structure of Poland’s Rural Population in the Years 1991–2013 [Procesy zmian struktury społecznej ludności wiejskiej w latach 1991–2013]

Autor: Maria Halamska

Zakres stron: 81–99

Numer DOI: 10.7366/wir042016/05

Słowa kluczowe: struktura społeczna ludności wiejskiej, dezagraryzacja, proletaryzacja, gentryfikacja

Artykuł jest poświęcony zmianom struktury społecznej mieszkańców wsi w latach 1991–2013. W tym okresie udział rolników zmalał z 46% do 27% pracujących, natomiast udział robotników wzrósł z 33% do 45%, klasy średniej – z 15% do 27%. Zmiany te są rezultatem trzech nakładających się procesów: dezagraryzacji/depezantyzacji (specyficznego, dwufazowego „końca chłopów”), proletaryzacji (nasycania społeczności wiejskich przedstawicielami grup społeczno-zawodowych zaliczanych do robotników) oraz gentryfikacji (czyli wzrostu klasy średniej, nazywanym tez burżuazyjnieniem). Przebieg tych procesów w Polsce ma w stosunku do Zachodu odmienny przebieg: procesy te nie tylko są przesunięte w czasie, ale także nakładają się. Artykuł oparty na badaniach reprezentatywnych z lat 1991, 2003, 2013.

wróć do listy