pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (173) 2016


Tytuł: Transition from Education to Employment: A Specific Character of Rural Youth of the Selected Post-communist Countries [Przejście od edukacji do zatrudnienia – specyfika wiejskiej młodzieży wybranych krajów postkomunistycznych]

Autor: Krystyna Szafraniec, Paweł Szymborski

Zakres stron: 101–121

Numer DOI: 10.7366/wir042016/06

Słowa kluczowe: rynek pracy, młodzież wiejska, kraje postkomunistyczne

Przedmiotem analiz jest proces wchodzenia na rynek pracy, rozpatrywany w odniesieniu do młodzieży wiejskiej wybranych postkomunistycznych krajów (Polski, Rumunii, Rosji, Chin i Wietnamu). Podstawą źródłową są różnego typu dane zastane (monografie naukowe, raporty krajowe i międzynarodowe, statystyki urzędowe) gromadzone w projekcie międzynarodowym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w Polsce. Przejście od edukacji do satysfakcjonującego zatrudnienia, które współcześnie zajmuje ludziom młodym niemal całą trzecią dekadę życia, jest tylko zewnętrznym przejawem zmian, jakie zachodzą na rynkach pracy w całym świecie. Polska reprezentuje w analizowanej grupie krajów jedyny przypadek, gdzie zarówno korzystanie z nowych ofert edukacyjnych, jak i pozytywne wartościowanie życia na wsi pojawia się w skali niespotykanej w innych krajach, niemniej i tutaj szans życiowych młodzi ludzie upatrują w miastach, gdzie stają do trudnej rywalizacji o zatrudnienie. Młodzież wiejska we wszystkich analizowanych krajach zazwyczaj reprezentuje typ karier chaotycznych, sytuujących ją w segmentach pracy nieformalnej, tymczasowej lub samozatrudnienia.

wróć do listy