pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (173) 2016


Tytuł: Domestic Violence Against Women in Rural Communities in Poland [Przemoc domowa wobec kobiet w społecznościach wiejskich]

Autor: Sylwia Michalska

Zakres stron: 141–162

Numer DOI: 10.7366/wir042016/08

Słowa kluczowe: przemoc domowa, przemoc wobec kobiet, kobiety wiejskie, pamiętniki

Przemoc domowa to trudny temat badawczy; zakłada się, że na jaw wychodzi tylko mała część zachowań przemocowych, ponieważ zarówno sprawcy, jak i ofiary przemocy mówią o niej niechętnie, ukrywają akty przemocy, boją się o niej opowiadać. Obecnie mówienie o przemocy i pomaganie jej ofiarom staje się jeszcze trudniejsze, gdyż przemoc domowa stała się tematem politycznym. Wskazują na to działania zmierzające do wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej oraz odbieranie środków organizacjom niosącym pomoc ofiarom.
Mimo niepełnych danych statystyki wskazują, że skala problemu przemocy domowej jest duża. Niestety, o skali przemocy w społecznościach wiejskich wiemy jeszcze mniej niż o przemocy domowej w ogóle, choć badania światowe wskazują, że z różnych względów, analizowanych w artykule, może ona zachodzić na większą skalę i przybierać szczególne formy, jednak mała liczba badań empirycznych utrudnia pisanie o przemocy domowej na wsi. Celem prezentowanego artykułu jest omówienie definicji, próba oszacowania skali problemu przemocy domowej, prezentacja propozycji działań podejmowanych dla zapobiegania przemocy w społecznościach wiejskich w innych krajach, wreszcie analiza zjawiska przemocy w rodzinach wiejskich w Polsce na podstawie świadectw pochodzących z analizy pamiętników kobiet wiejskich.

wróć do listy