pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (173) 2016


Tytuł: Rural Landscape as a Value of Cultural Heritage [Krajobraz wiejski jako wartość dziedzictwa kulturowego]

Autor: Maria Wieruszewska

Zakres stron: 179–194

Numer DOI: 10.7366/wir042016/10

Słowa kluczowe: kultura, wartości, krajobraz kulturowy, przestrzeń wsi

Autorka – etnolog i antropolog kultury – broni tezy, że krajobraz wiejski jest ważnym komponentem dziedzictwa kulturowego. Wirtualne „cyberprzestrzenie” urastają do alternatywnego środowiska życia. Przestrzeń fizyczna traci podstawy wyjaśniania świata i kształtowania doświadczeń człowieka. Zdegradowany krajobraz kulturowy wsi jest świadectwem błędnych koncepcji, a przestrzeń wsi skupia efekty deficytu wrażliwości na „długie trwanie”. W opozycji do ujęć postmodernistycznych autorka przeciwstawia się próbom zdestabilizowania kultury. Kultura jest ważna i ma znaczenie. Ochrona krajobrazu rolniczego jako szczególnie wrażliwej i cennej jakości ma sens. W konkluzji sugeruje pogłębienie refleksji humanistycznej, aby można było wdrożyć w sposób optymalny zalecenia Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

wróć do listy