pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (173) 2016

Jerzy Wilkin and Dominika Milczarek-Andrzejewska – Editors

Editors’ Note

Zakres stron: 7–8

Katarzyna Zawalińska, Anna Ciechomska, Błażej Jendrzejewski

Challenges for Modelling CAP 2014–2020 within CGE Model Framework [Wyzwania w odwzorowaniu Wspólnej Polityki Rolnej 2014–2020 w modelach równowagi ogólnej]

Zakres stron: 9–28

abstrakt

Monika Stanny, Andrzej Rosner, Edyta Kozdroń

Changes in the Spatial Distribution of the Level and Dynamics of Socio-Economic Development of Rural Areas in Poland [Zmiany rozkładu przestrzennego poziomu i dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce]

Zakres stron: 29–47

abstrakt

Marek Kłodziński, Patrycjusz Zarębski

Spatial Determinants of Business Location in Rural Areas [Uwarunkowania przestrzenne aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich]

Zakres stron: 49–64

abstrakt

Vitaliy Krupin

Restructuring of the Rural Economy in Ukraine: Undergoing Processes and New Directions [Restrukturyzacja gospodarki wiejskiej Ukrainy: zachodzące procesy i nowe kierunki]

Zakres stron: 65–79

abstrakt

Maria Halamska

Processes of Change in the Social Structure of Poland’s Rural Population in the Years 1991–2013 [Procesy zmian struktury społecznej ludności wiejskiej w latach 1991–2013]

Zakres stron: 81–99

abstrakt

Krystyna Szafraniec, Paweł Szymborski

Transition from Education to Employment: A Specific Character of Rural Youth of the Selected Post-communist Countries [Przejście od edukacji do zatrudnienia – specyfika wiejskiej młodzieży wybranych krajów postkomunistycznych]

Zakres stron: 101–121

abstrakt

Ruta Śpiewak

The Social Process of Defining Quality Food, Based on the Opinions of Polish Consumer Cooperative Members [Społeczny proces definiowania wysokiej jakości żywności w świetle opinii członków polskich kooperatyw spożywczych]

Zakres stron: 123–139

abstrakt

Sylwia Michalska

Domestic Violence Against Women in Rural Communities in Poland [Przemoc domowa wobec kobiet w społecznościach wiejskich]

Zakres stron: 141–162

abstrakt

Izabella Bukraba-Rylska

Research on Rural Culture. Paradigm Shifts [Badania nad kulturą wsi. Zmiany paradygmatu]

Zakres stron: 163–178

abstrakt

Maria Wieruszewska

Rural Landscape as a Value of Cultural Heritage [Krajobraz wiejski jako wartość dziedzictwa kulturowego]

Zakres stron: 179–194

abstrakt