pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 2 (171) 2016


Tytuł: Wielomianowa analiza logitowa w badaniach aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej

Autor: Włodzimierz Kołodziejczak, Feliks Wysocki

Zakres stron: 11-39

Numer DOI: 10.7366/wir022016/01

Słowa kluczowe: wielomianowa analiza logitowa, aktywność ekonomiczna ludności, rynek pracy, przepływy na rynku pracy, ludność wiejska

Wielomianowa analiza logitowa może posłużyć do badania aktywności ekonomicznej ludności i rynku pracy. Jej zastosowanie pozwala na dekompozycję zasobów pracy ze względu na wybrane cechy demograficzne i społeczno-ekonomiczne w odniesieniu do możliwości zmiany stanu aktywności ekonomicznej ludności. Celem artykułu jest prezentacja możliwości wykorzystania modeli logitowych do oceny szans (ryzyka) oraz prawdopodobieństw zmiany stanu aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w zależności od jej wybranych cech demograficzno-społecznych. Posłużono się przykładami przepływów z zatrudnienia do bezrobocia i bierności zawodowej. Opisano metodę badawczą, scharakteryzowano dane źródłowe i przedstawiono interpretację wybranych wyników. Ze względu na konieczność śledzenia zmian stanu aktywności ekonomicznej ludności w czasie, do tworzenia wielomianowych modeli logitowych rynku pracy bardzo dobrze nadają się indywidualne dane surowe BAEL. Granicę możliwości dekompozycji wyznacza wielkość próby, wynikająca ze struktury populacji poddanej badaniu BAEL oraz z długości analizowanego okresu. W praktyce uzyskanie zadowalającego dopasowania modeli wymaga przyjęcia co najmniej kilkuletniego okresu badań (i połączenie ich w spójną bazę) oraz zagregowania pewnych grup ludności (np. wszystkich nierolniczych sekcji PKD lub sąsiadujących ze sobą klas wieku). Ponadto, aby wnioskowanie było poprawne, musi być uzupełnione wiedzą i doświadczeniem badacza oraz uwzględniać szeroki kontekst społeczno-gospodarczy, czyli jakościowe uwarunkowania układu odniesienia.

wróć do listy