pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 1 (170) 2016


Tytuł: Prognoza demograficzna Polski do 2050 roku ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich

Autor: Izasław Frenkel

Zakres stron: 19-58

Numer DOI: 10.7366/wir012016/03

Słowa kluczowe: dzietność, trwanie życia, migracje; przewidywane zmiany: liczba ludności w miastach i na wsi, wiek, płeć, główne źródło utrzymania

Streszczenie: Artykuł zawiera analizę podstawowych założeń i wyników najnowszej prognozy ludności Polski opracowanej przez GUS dla okresu 2014–2050. Zarówno wyjściowe, jak i prognozowane stany ludności odnoszą się do tzw. ludności faktycznie zamieszkałej w danej jednostce podziału terytorialnego. Do kategorii tej zalicza się ludność stale zamieszkałą (zameldowaną na pobyt stały) w danej jednostce terytorialnej oraz ludność przebywającą tam czasowo (zameldowaną na pobyt czasowy) ponad trzy miesiące. Obowiązujące w tej definicji kryterium meldunkowe oznacza, że kategoria ludności faktycznie zamieszkałej (skrótowo nazywanej również ludnością faktyczną) obejmuje także wszystkie osoby zameldowane w kraju, ale przebywające za granicą (bez względu na okres ich nieobecności). Prognoza została sporządzona według województw, podregionów i powiatów w podziale na miasta i wieś oraz w kilku wariantach różniących się założeniami w zakresie dzietności kobiet, trwania życia oraz migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały.
Omawiane w dalszym ciągu dane dotyczą jedynie skali ogólnokrajowej w podziale na miasta i wieś w wariancie przyjętym jako podstawowy, tj. uznanym przez grono ekspertów za najlepiej określający prawdopodobny rozwój ludności Polski w horyzoncie prognozy.
W artykule przedstawiono także wyniki autorskiego szacunku charakteryzującego wpływ prognozowanych zmian liczby i struktury demograficznej ludności Polski na zmiany jej struktury według źródeł utrzymania.

wróć do listy