pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (169) 2015


Tytuł: Koncepcje opodatkowania nieruchomości rolnych w wybranych krajach europejskich – wnioski dla Polski

Autor: Marcin Burzec

Zakres stron: 77-89

Słowa kluczowe: podatek, podatek od nieruchomości, nieruchomości rolne, państwa Unii Europejskiej

We wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej dochody uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności rolniczej opodatkowane są podatkiem dochodowym. Jednocześnie grunty, jak również budynki wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Wyjątkiem w tym zakresie jest Polska, która zarówno posiadanie gruntów rolnych, jak też uzyskiwanie przychodów z tytułu działalności rolniczej obciąża przestarzałym i mało efektywnym podatkiem rolnym. Nie ulega wątpliwości, że w razie zdecydowania się na opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności rolniczej w Polsce konieczne będzie przedefiniowanie zasad dotyczących opodatkowania nieruchomości rolnych. W tym też celu powstał niniejszy artykuł, który odnosi się do koncepcji opodatkowania gruntów i budynków wykorzystywanych przy prowadzeniu działalności rolniczej w państwach należących do Unii Europejskiej.

wróć do listy