pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 4 (169) 2015


Tytuł: Skutki energetycznego wykorzystania biomasy

Autor: Piotr Banaszuk, Agnieszka Wysocka-Czubaszek, Robert Czubaszek, Sławomir Roj-Rojewski

Zakres stron: 139-152

Słowa kluczowe: biomasa, gazy cieplarniane, ochrona klimatu, źródła energii odnawialnej, rolnictwo

Duży potencjał energetyczny biomasy stwarza szansę dla ochrony klimatu pod warunkiem jej racjonalnego wykorzystania. Niewłaściwe wytwarzanie biomasy może mieć negatywny wpływ na przyrodę i klimat. Wprowadzanie monokultur roślin energetycznych, zwłaszcza uprawianych bez prawidłowo prowadzonych zabiegów uprawowych oraz przy nadmiernym nawożeniu, może prowadzić do zwiększenia erozji wodnej i wietrznej, a także do zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych. Zwiększanie powierzchni monokultur roślin energetycznych zaczyna wpływać negatywnie na kulturowy krajobraz wiejski. Kolejnym problemem jest wprowadzanie upraw energetycznych na cenne, z punktu widzenia bioróżnorodności, ekstensywnie użytkowane łąki i pastwiska „marginalne”. Zwiększenie produkcji biomasy energetycznej może być ważnym elementem wielofunkcyjnego rozwoju wsi i mieć korzystny wpływ na dochody rolników, jednakże jej produkcja może też stanowić konkurencję dla innych upraw, czego efektem będzie podwyżka cen żywności. Dlatego wykorzystanie biomasy na cele energetyczne powinno być poprzedzone wnikliwą analizą skutków środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, jakie niesie ze sobą uzyskiwanie energii odnawialnej z tego źródła. Surowce energetyczne pochodzenia rolniczego powinny być wytwarzane w warunkach oszczędnego gospodarowania zasobami, a ich produkcja nie może stanowić zagrożenia dla środowiska. Energetyczne wykorzystanie biomasy powinno w pierwszej kolejności wiązać się z zagospodarowaniem odpadów z produkcji rolnej, biomasy z pielęgnacji ekosystemów chronionych i nadwyżkowej biomasy z leśnictwa.

wróć do listy