pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 3 (168) 2015


Tytuł: Polityka migracyjna jako element polskiej polityki społecznej

Autor: Brygida Solga

Zakres stron: 133-145

Słowa kluczowe: polityka migracyjna, polityka społeczna, migracje zagraniczne, imigracja cudzoziemców

Streszczenie: Utrzymująca się wysoka skala migracji zagranicznych i wzrastający napływ cudzoziemców do Polski, a także prognozowane zmiany demograficzne  ożywiły dyskusję nad  kształtem polityki migracyjnej kraju. Obecnie brakuje jeszcze spójnego systemu takiej polityki, choć od lat 90. XX w. podejmowano wiele działań związanych z tym zagadnieniem.
Wydaje się jednak, że do tej pory przeważały działania o rozproszonym charakterze, w dodatku nie zostały uregulowane sprawy podstawowe z punktu widzenia sytuacji migracyjnej kraju oraz jej możliwości w tym zakresie. Można jednak zauważyć, że ostatnio polityka migracyjna staje się elementem kompleksowego sposobu rozwiązywania problemów rozwojowych państwa.
Celem artykułu jest analiza dotychczasowych działań podjętych w związku z kształtowaniem się w Polsce polityki migracyjnej. System ten osadzono w szerszym kontekście wielosektorowej polityki społecznej, zakładając, że naturalnym kontekstem zarówno badawczym, jak i praktycznym dla zagadnień związanych z polityką migracyjną czy szerzej: zagadnieniami migracyjnymi jest polityka społeczna.

wróć do listy