pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 2 (167) 2015


Tytuł: Przemiany demograficzne i aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w latach 2010–2013

Autor: Izasław Frenkel

Zakres stron: 33-62

Słowa kluczowe: ludność wiejska, zatrudnienie, bezrobocie: dynamika, czynniki zmian, struktury

Artykuł zawiera analizę podstawowych tendencji zmian demograficznych oraz zatrudnienia i bezrobocia na wsi w latach 2010–2013 porównawczo z wcześniejszymi tendencjami od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej. W odniesieniu do zmian ludnościowych przedmiotem analizy są w szczególności czynniki demograficzne zmian liczby ludności wiejskiej (ruch naturalny, migracje wieś–miasto i migracje zagraniczne), tendencje zmian dzietności i trwania życia oraz struktury ludności wiejskiej według płci, wieku i cech edukacyjnych. W odniesieniu do sytuacji na rynku pracy analizowane są głównie tendencje zmian wskaźników zatrudnienia i bezrobocia, zmiany struktury zatrudnienia według działów gospodarczych (rolnictwo – działy nierolnicze) i charakteru zatrudnienia (pracownicy najemni, pracujący na własny rachunek) oraz zmiany struktury populacji pracujących i bezrobotnych według cech demograficznych i poziomu wykształcenia. Tendencje obserwowane na polskiej wsi konfrontowane są ze zmianami zachodzącymi w polskich miastach i w innych krajach Unii Europejskiej. Podstawę statystyczną analizy stanowią głównie dane GUS, pochodzące z bieżącej statystyki demograficznej, Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) oraz statystyki urzędów pracy. Wykorzystano także wyniki Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2002 i 2011 oraz Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Porównania międzynarodowe przeprowadzono na podstawie danych Eurostatu.

 

Afiliacja:
Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (e-mail: ifrenkel@irwirpan.waw.pl)

wróć do listy