pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 2 (167) 2015


Tytuł: Dostępność instytucji otoczenia biznesu na obszarach wiejskich w Polsce – zróżnicowanie przestrzenne

Autor: Wioletta Kamińska

Zakres stron: 151-167

Słowa kluczowe: instytucje otoczenia biznesu, dostępność, obszary wiejskie

Celem pracy było określenie dostępności wybranych instytucji otoczenia biznesu (IOB) na obszarach wiejskich w Polsce. Jako miernik dostępności przyjęto liczbę IOB na 100 podmiotów gospodarczych wpisanych do systemu REGON oraz ich liczbę na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym. Badaniem objęto wszystkie gminy wiejskie oraz część wiejską gmin miejsko-wiejskich. Do analizy włączono również miasta do 10 tys. mieszkańców. Do instytucji otoczenia biznesu zaliczono podmioty reprezentujące: działalność pocztową i kurierską, usługi finansowe, obsługę nieruchomości, działalność prawno-księgową, reklamową i badanie rynku oraz działalność związaną z administracyjną obsługą biura. Na podstawie badań stwierdzono, że dostępność instytucji otoczenia biznesu na obszarach wiejskich w Polsce była niska, niezależnie od przyjętego miernika. Około jednej trzeciej gmin odznaczało się niską lub bardzo niską dostępnością, a tylko ok. 8% jednostek przestrzennych cechowało się bardzo wysoką i wysoką dostępnością. Gminy miejsko-wiejskie charakteryzowały się wyższą dostępnością IOB niż gminy wiejskie. Wiejskie obszary o charakterze polifunkcyjnym cechowały się wyższą dostępnością IOB niż obszary o charakterze monofunkcyjnym.

 

Afiliacja:
Autorka jest pracownikiem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (e-mail: wioletta.kaminska@ujk.edu.pl)

wróć do listy