pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 2 (167) 2015


Tytuł: Efektywność wykorzystania czynników produkcji w rolnictwie polskim na tle Unii Europejskiej

Autor: Małgorzata Kołodziejczak

Zakres stron: 169-192

Słowa kluczowe: wielkość i struktura produkcji rolniczej, wartość dodana brutto, czynniki produkcji, wskaźniki efektywnościowe, typologia

Celem pracy było zbadanie efektywności wykorzystania czynników produkcji w ujęciu sektorowym, w skali międzynarodowej, zaś badanym sektorem jest rolnictwo Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa polskiego. Ponadto utworzono typologię rolnictwa krajów Unii Europejskiej opartą na kryterium produktywności. Zakres czasowy badań obejmował lata 2000–2012. Stwierdzono, że pomimo iż w badanym okresie zdecydowanie poprawiła się efektywność wykorzystania czynników produkcji, to nadal analiza efektywności wypada na niekorzyść rolnictwa polskiego, co uzasadnia konieczność dalszych przemian strukturalnych.

 

Afiliacja:
Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, (e-mail: malgorzata.kolodziejczak@up.poznan.pl)

wróć do listy