pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 1.2 (166.2) 2015


Tytuł: The role of women in the rural areas

Autor: Agnieszka Wrzochalska

Zakres stron: 11-21

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, kobiety, rolnictwo

Na obszarach wiejskich w naszym kraju mieszka relatywnie duży odsetek polskich kobiet. Większość z nich jest zadowolona z zamieszkania na tych terenach oraz dostrzega znaczącą poprawę ogólnej ich sytuacji, jaka miała miejsce w ostatnich latach. Niezależnie od tych pozytywnych sygnałów, należy podkreślić, iż już w pierwszych latach akcesji Polski do UE nastąpiły istotne przekształcenia w funkcjonowaniu rolnictwa i na obszarach wiejskich, gdzie nastąpił proces coraz mniejszego uzależnienia gospodarki wiejskiej od sektora rolnego. Na terenach wiejskich wzrastała liczba rodzin bezrolnych, a rolnictwo stwarza możliwość zatrudnienia coraz mniejszej liczbie osób. Wniniejszej pracy analizie poddano: wybrane uwarunkowania społeczno-demograficzne ludności wiejskiej, charakterystykę gospodarstw prowadzonych przez kobiety oraz podjęto próbę oceny sytuacji i roli kobiet na obszarach wiejskich.

wróć do listy