pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 1.2 (166.2) 2015


Tytuł: Partycypacja polityczna kobiet wiejskich

Autor: Katarzyna Zajda

Zakres stron: 81-95

Słowa kluczowe: kobiety wiejskie, aktywność polityczna kobiet, aktywność społeczna kobiet, partnerstwa trójsektorowe, władza lokalna

Przedmiotem analizy jest partycypacja polityczna kobiet zaangażowanych w funkcjonowanie lokalnych grup działania z terenu województwa małopolskiego. Zaprezentowano wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych na próbie 80 kobiet w 2012 roku za pomocą ankiety rozdawanej w ramach projektu pt. „Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania” (grant NCN nr 6996/B/H03/2011/40). Scharakteryzowano stopień zainteresowania respondentek polityką, ich udział w przygotowywaniu kampanii wyborczej lub w pracach na rzecz kandydata albo jakiejś partii/komitetu wyborczego, zachowania wyborcze (udział w wyborach samorządowych, rozważanie kandydowania w nich, również w charakterze osoby ubiegającej się o możliwość pełnienia funkcji wójta), chęć dokonania zmian w sposobie funkcjonowania władzy lokalnej, potencjalny wpływ na decyzje podejmowane przez te władze oraz zgłaszanie im różnych postulatów, próśb czy żądań. Stworzono indeks partycypacji politycznej badanych. Okazało się, iż jej wysokim poziomem cechowało się zaledwie pięć respondentek (tj. 1/16 ich ogółu), poziomem średnim 45 (nieco więcej niż ich połowa), a niskim 26 (nieco więcej niż 1/4). Uzyskane wyniki odniesiono do rezultatów badań dotyczących poziomu partycypacji politycznej kobiet zrzeszonych w lokalnych grupach działania z województwa wielkopolskiego i podkarpackiego (przeprowadzonych w ramach tego samego projektu badawczego, przy użyciu tej samej metodologii). Badane z tych województw cechowały się wyższym poziomem partycypacji politycznej i miały większe szanse na włączenie się w proces sprawowania władzy na poziomie lokalnym.

wróć do listy