pl_flag en_flag

Kwartalnik Nr 1.1 (166.1) 2015


Tytuł: The family farms in the United States: social relations, scale and region (Gospodarstwa rodzinne w USA: stosunki społeczne, rozmiary i różnice regionalne)

Autor: Patrick Mooney i Keiko Tanaka

Zakres stron: 45-57

Słowa kluczowe: gospodarstwa rodzinne jako ikona amerykańskiej kultury, problemy definicyjne, szczególny charakter gospodarstw średnich, dochody pozarolnicze, ochrona rodzinnych gospodarstw rolnych

Gospodarstwa rodzinne są jedną z ikon amerykańskiej kultury oraz ważnym elementem amerykańskiej tradycji agrarystycznej. Jednakże ich definicja nie jest do końca rozstrzygająca ani jasna. W artykule autorzy wskazują, że rola i znaczenie gospodarstw rodzinnych zależy właśnie od przyjętej definicji. Rozważając i porównując definicje formułowane przez Ministerstwo Rolnictwa USA, Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych oraz koncepcje proponowane przez działające w USA organizacje, takie jak: Krajowa Koalicja na rzecz Gospodarstw Rodzinnych czy Obrońcy Gospodarstw Rodzinnych, autorzy wskazują na zasadnicze rozbieżności, jeśli chodzi o liczbę i podstawowe charakterystyki rodzinnych gospodarstw rolnych. Rozbieżności te są rezultatem czynników związanych ze skalą produkcji, zakresu własności oraz dzierżawy ziemi, jak również rozmaitych uwarunkowań regionalnych i społecznych. W ramach tych dwóch ostatnich kategorii wskazuje się na kwestie związane ze szczególnym charakterem tzw. średnich gospodarstw (agriculture of the middle), jak również na znaczenie dochodów uzyskiwanych przez rodziny rolnicze z pracy poza gospodarstwem, rolę i znaczenie najemnej siły roboczej oraz charakter i zakres dzierżawy ziemi. Autorzy podkreślają ponadto znaczenie rodzinnych gospodarstw rolnych dla utrzymania witalności społeczności lokalnych oraz bezpieczeństwa żywnościowego USA, a także ochrony środowiska naturalnego i zachowania bioróżnorodności. Ostatnia część artykułu skupiona jest na postulatach pod adresem polityki wobec obszarów wiejskich w USA, której istotnym celem powinna być właśnie ochrona rodzinnych gospodarstw rolnych.

wróć do listy